Salesman image

Warunki korzystania

Husqvarna docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Prosimy i zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Użytkując Stronę, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Informacje ogólne

Niniejsza strona oraz wcześniej wspomniane podstrony, (zwane wspólnie „Stroną”) są publikowane i obsługiwane przez Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH lub jej filie bądź oddziały (zwane wspólnie HUSQVARNA). Państwa użycie Strony podlega prawnie wiążącej umowie pomiędzy Państwem a firmą HUSQVARNA (zwaną dalej „Umową”). Poniżej przedstawiono warunki Umowy (zwane dalej „Warunkami”). Używając Strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się z Warunkami, zrozumieli je i zgodzili się z nimi i wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki i powiązane dokumenty, dalsze korzystanie ze Strony jest zabronione.

Licencja

Zgodnie z Warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie, HUSQVARNA przyznaje Państwu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, korzystania oraz wyświetlania niniejszej Strony i zawartych na niej informacji. Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żaden sposób zakłócać czy usiłować zakłócać działania niniejszej Strony.

This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń pojawiających się na Stronie w związku z jej aktualizacją.

Gwarancja użytkownika

Oświadczają Państwo i zapewniają, że będą korzystali ze Strony zgodnie z niniejszą Umową, przestrzegając praw i postanowień niniejszych Warunków, oraz że będą przestrzegać wszelkich istniejących i przyszłych zasad i polityki niniejszej Strony. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be HUSQVARNA or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Prywatność

Informacje na temat praktyk firmy HUSQVARNA w zakresie ochrony prywatności, sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz sposobu ochrony prywatności można znaleźć w Polityce ochrony prywatności firmy HUSQVARNA. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy HUSQVARNA.

Zmiany

Firma HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania całości lub fragmentu jakiejkolwiek części niniejszej Umowy według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na Stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Umowie, uznane zostanie za akceptację tych zmian.

Prawa własności intelektualnej

Niniejszym uznają i zgadzają się Państwo, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym m.in. prawa autorskie, patenty, wiedza fachowa, poufne informacje, prawo o ochronie baz danych oraz prawo o ochronie znaków towarowych i projektów niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie) na niniejszej Stronie są przenoszone na firmę HUSQVARNA lub jej licencjodawców. Wszelkie wartości przedsiębiorstwa oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z praw własności intelektualnej nabytych przez HUSQVARNĘ będą obowiązywać z korzyścią dla HUSQVARNY.

Niniejsza Strona, w tym wszelkie Materiały, jest zastrzeżona i chroniona prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi na całym świecie. Korzystając z niniejszej Strony, w tym z Materiałów, zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich obowiązujących na całym świecie oraz zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu niniejszych Materiałów. HUSQVARNA nie przyznaje Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, bądź ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy handlowej.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dobrowolne sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, poza zgłoszeniami objętymi patentami opisanymi w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej dobrowolnych pomysłów, udzielają Państwo firmie HUSQVARNA nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, że firma HUSQVARNA ma pełne prawo do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, poradników lub technik, które zostały do niej wysłane w jakimkolwiek celu.

Oprogramowanie

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony (dalej „Oprogramowanie”) jest zastrzeżonym dziełem firmy HUSQVARNA i/lub jej dostawców.

Wykorzystanie Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli takowa została zastosowana, która została dostarczona lub jest zawarta w Oprogramowaniu („Umowa licencyjna”) Jeśli z Umowy licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania tylko i wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jakiekolwiek formy kopiowania i rozpowszechniania Oprogramowania, które nie są zgodne z Umową licencyjną, mogą skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, KOPIOWANIE I POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO DALSZEJ REPRODUKCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE.

OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI, JEŚLI W OGÓLE, WYŁĄCZNIE WEDŁUG WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. POZA GWARANCJĄ W UMOWIE LICENCYJNEJ, HUSQVARNA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI DOROZUMIANYCH I WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

Inne witryny

Dla Państwa wygody, Strona może zawierać linki do stron w Internecie należących do osób trzecich, odpowiedzialnych za ich publikowanie i obsługę. HUSQVARNA nie jest zobowiązana do kontroli czy przeglądania zawartości takiej witryny należącej do osób trzecich, ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź rzetelność takiej witryny.

Linki zewnętrzne do Strony

All links to the Site must be approved in writing by HUSQVARNA, except that HUSQVARNA consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name "HUSQVARNA" and does not contain any of HUSQVARNA or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.husqvarna.com and not to deeper pages; (iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by HUSQVARNA nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of HUSQVARNA or its Affiliates. HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższej zgody na dołączanie łączy w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Wykluczenie dorozumianych gwarancji

Pomimo powzięcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poprawności informacji na niniejszej Stronie oraz jej ciągłej dostępności, HUSQVARNA nie bierze na siebie odpowiedzialności za te informacje i dostępność Strony. NINIEJSZE MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI TYCH MATERIAŁÓW, BĄDŹ RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK WSKAZÓWEK, OPINII, OŚWIADCZEŃ CZY INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH NA TEJ STRONIE. NINIEJSZYM PRZYZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE BIORĄ NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z OPARCIEM SIĘ NA TAKIEJ OPINII, WSKAZÓWCE, OŚWIADCZENIU, NOTATCE BĄDŹ INFORMACJI. WSZELKĄ TREŚĆ PODAJE SIĘ JAKO „BEZ GWARANCJI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. HUSQVARNA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, BĄDŹ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ CO DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZYM UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE JAKAKOLWIEK WYSŁANA INFORMACJA MOŻE ZOSTAĆ PRZEJĘTA. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB SERWERY UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP NA STRONĘ ORAZ KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ HUSQVARNĘ NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI ŻADNYCH INNYCH SZKODLIWYCH STRUKTUR. WSZELKIE TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA ORAZ WARUNKI SĄ WYKLUCZONE, CHYBA ŻE MIESZCZĄ SIĘ ONE W ZAKRESIE, W KTÓRYM PRAWO ZAKAZUJE ICH WYKLUCZENIA. WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO STRON NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to HUSQVARNA products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that HUSQVARNA intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. HUSQVARNA reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU HUSQVARNA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, CELOWE BĄDŹ PRZYPADKOWE SZKODY I ODSZKODOWANIA (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UMÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z, POWSTAŁE W WYNIKU, BĄDŹ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB Z JEJ TREŚCI, BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NAWET JEŚLI HUSQVARNA ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, W ŻADNYM WYPADKU HUSQVARNA NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘCIA, BĄDŹ INNE WADY ORAZ UKAZANIE SIĘ W NIEODPOWIEDNIM CZASIE CZY NIEAUTENTYCZNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO STRON NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

Niniejsza Strona jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez HUSQVARNĘ z jej biura w Szwecji. HUSQVARNA nie gwarantuje, że materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Szwecją. Dostęp do Strony z miejsc, w których zawartość Strony jest nielegalna, jest zabronione. Jeśli będą mieli Państwo dostęp do Strony z miejsc poza Szwecją, są Państwo odpowiedzialni za stosowanie się do prawa miejscowego. Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu Królestwa Szwecji, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie ma wyłączność na rozstrzyganie w pierwszej instancji wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową.

Powyższy tekst zaktualizowano 25.05.2018 r.