Warunki korzystania

Husqvarna docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Prosimy i zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Użytkując Stronę, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Informacje ogólne

Niniejsza strona oraz wcześniej wspomniane podstrony, (zwane wspólnie „Stroną”) są publikowane i obsługiwane przez Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH lub jej filie bądź oddziały (zwane wspólnie HUSQVARNA). Państwa użycie Strony podlega prawnie wiążącej umowie pomiędzy Państwem a firmą HUSQVARNA (zwaną dalej „Umową”). Poniżej przedstawiono warunki Umowy (zwane dalej „Warunkami”). Używając Strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się z Warunkami, zrozumieli je i zgodzili się z nimi i wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki i powiązane dokumenty, dalsze korzystanie ze Strony jest zabronione.

Licencja

Zgodnie z Warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie, HUSQVARNA przyznaje Państwu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, korzystania oraz wyświetlania niniejszej Strony i zawartych na niej informacji. Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żaden sposób zakłócać czy usiłować zakłócać działania niniejszej Strony.

Niniejsze upoważnienie nie stanowi przeniesienia tytułu własności do Materiałów i ich kopii, a ponadto podlega następującym ograniczeniom: 1) na wszystkich kopiach pobranych Materiałów są Państwo zobowiązani zachować wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz inne zapisy dotyczące własności zawarte w Materiałach; 2) nie mogą Państwo w żaden sposób modyfikować Materiałów ani ich powielać, prezentować publicznie, dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać lub rozpowszechniać w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym; oraz 3) nie mogą Państwo przekazywać Materiałów żadnym osobom trzecim, chyba że zostaną one poinformowane i zgodzą się przestrzegać zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.  Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń pojawiających się na Stronie w związku z jej aktualizacją.

Gwarancja użytkownika

Oświadczają Państwo i zapewniają, że będą korzystali ze Strony zgodnie z niniejszą Umową, przestrzegając praw i postanowień niniejszych Warunków, oraz że będą przestrzegać wszelkich istniejących i przyszłych zasad i polityki niniejszej Strony. Niniejszym zobowiązują się Państwo, że nie będą wykorzystywać niniejszej Strony do: (a) rozsyłania spamu ani innych niezamawianych wiadomości; (b) podawania się za pracowników firmy HUSQVARNA bądź inne osoby ani zezwalania osobom trzecim na podawanie się za Państwa; (c) fałszowania nagłówków bądź w jakikolwiek inny sposób zmieniania identyfikatorów celem ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przekazywanych za pośrednictwem Strony; (d) przedstawiania w nieprawdziwym świetle swoich powiązań z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną; (e) działania mającego negatywny wpływ na możliwość korzystania ze Strony przez innych użytkowników; (f) angażowania się w działania stanowiące naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa; (g) publikowania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych bądź są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne bądź które zawierają jakiekolwiek reklamy lub namowy do korzystania z jakichkolwiek produktów lub usług; (h) gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

Prywatność

Informacje na temat praktyk firmy HUSQVARNA w zakresie ochrony prywatności, sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz sposobu ochrony prywatności można znaleźć w Polityce ochrony prywatności firmy HUSQVARNA. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy HUSQVARNA.

Zmiany

Firma HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania całości lub fragmentu jakiejkolwiek części niniejszej Umowy według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na Stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Umowie, uznane zostanie za akceptację tych zmian.

Prawa własności intelektualnej

Niniejszym uznają i zgadzają się Państwo, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym m.in. prawa autorskie, patenty, wiedza fachowa, poufne informacje, prawo o ochronie baz danych oraz prawo o ochronie znaków towarowych i projektów niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie) na niniejszej Stronie są przenoszone na firmę HUSQVARNA lub jej licencjodawców. Wszelkie wartości przedsiębiorstwa oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z praw własności intelektualnej nabytych przez HUSQVARNĘ będą obowiązywać z korzyścią dla HUSQVARNY.

Niniejsza Strona, w tym wszelkie Materiały, jest zastrzeżona i chroniona prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi na całym świecie. Korzystając z niniejszej Strony, w tym z Materiałów, zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich obowiązujących na całym świecie oraz zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu niniejszych Materiałów. HUSQVARNA nie przyznaje Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, bądź ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy handlowej.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dobrowolne sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, poza zgłoszeniami objętymi patentami opisanymi w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej dobrowolnych pomysłów, udzielają Państwo firmie HUSQVARNA nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, że firma HUSQVARNA ma pełne prawo do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, poradników lub technik, które zostały do niej wysłane w jakimkolwiek celu.

Oprogramowanie

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony (dalej „Oprogramowanie”) jest zastrzeżonym dziełem firmy HUSQVARNA i/lub jej dostawców.

Wykorzystanie Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli takowa została zastosowana, która została dostarczona lub jest zawarta w Oprogramowaniu („Umowa licencyjna”) Jeśli z Umowy licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania tylko i wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jakiekolwiek formy kopiowania i rozpowszechniania Oprogramowania, które nie są zgodne z Umową licencyjną, mogą skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, KOPIOWANIE I POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO DALSZEJ REPRODUKCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE.

OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI, JEŚLI W OGÓLE, WYŁĄCZNIE WEDŁUG WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. POZA GWARANCJĄ W UMOWIE LICENCYJNEJ, HUSQVARNA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI DOROZUMIANYCH I WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

Inne witryny

Dla Państwa wygody, Strona może zawierać linki do stron w Internecie należących do osób trzecich, odpowiedzialnych za ich publikowanie i obsługę. HUSQVARNA nie jest zobowiązana do kontroli czy przeglądania zawartości takiej witryny należącej do osób trzecich, ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź rzetelność takiej witryny.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do Strony muszą zostać zatwierdzone na piśmie przez firmę HUSQVARNA, z wyjątkiem linków, w których: (i) link stanowi wyłącznie tekst zawierający tylko nazwę „HUSQVARNA” i nie zawiera żadnych zastrzeżonych znaków towarowych firmy HUSQVARNA ani jej licencjodawcy; (ii) link przekierowuje użytkownika wyłącznie na stronę www.husqvarna.com, a nie na żadną z podstron; (iii) po kliknięciu przez użytkownika linku w przeglądarce wyświetlany jest pełen ekran ze wszystkimi funkcjonalnościami oraz możliwością nawigacji strony, a nie dodatkowa „ramka” na Stronie internetowej; oraz (iv) których wygląd, położenie oraz inne cechy nie stwarzają mylnego wrażenia, że dany podmiot, zakres jego działalności bądź produkty są powiązane z firmą HUSQVARNA lub przez nią sponsorowane, ani nie działają na szkodę i nie osłabiają niematerialnej wartości związanej z nazwą i znakami towarowymi firmy HUSQVARNA lub jej Jednostek Stowarzyszonych. HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższej zgody na dołączanie łączy w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Wykluczenie dorozumianych gwarancji

Pomimo powzięcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poprawności informacji na niniejszej Stronie oraz jej ciągłej dostępności, HUSQVARNA nie bierze na siebie odpowiedzialności za te informacje i dostępność Strony. NINIEJSZE MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI TYCH MATERIAŁÓW, BĄDŹ RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK WSKAZÓWEK, OPINII, OŚWIADCZEŃ CZY INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH NA TEJ STRONIE. NINIEJSZYM PRZYZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE BIORĄ NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z OPARCIEM SIĘ NA TAKIEJ OPINII, WSKAZÓWCE, OŚWIADCZENIU, NOTATCE BĄDŹ INFORMACJI. WSZELKĄ TREŚĆ PODAJE SIĘ JAKO „BEZ GWARANCJI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. HUSQVARNA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, BĄDŹ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ CO DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZYM UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE JAKAKOLWIEK WYSŁANA INFORMACJA MOŻE ZOSTAĆ PRZEJĘTA. HUSQVARNA NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB SERWERY UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP NA STRONĘ ORAZ KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ HUSQVARNĘ NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI ŻADNYCH INNYCH SZKODLIWYCH STRUKTUR. WSZELKIE TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA ORAZ WARUNKI SĄ WYKLUCZONE, CHYBA ŻE MIESZCZĄ SIĘ ONE W ZAKRESIE, W KTÓRYM PRAWO ZAKAZUJE ICH WYKLUCZENIA. WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO STRON NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH.

Informacje publikowane na stronie internetowej mogą zawierać odwołania lub odnośniki do produktów, usług itp. firmy HUSQVARNA, które nie są reklamowane lub dostępne w Państwa kraju. Nie może zostać zagwarantowana dokładność tych informacji, zwłaszcza że informacje te podlegają zmianom, określonym wymogom lub ograniczeniom dostępności, a tego typu odwołania nie oznaczają, że firma HUSQVARNA zamierza reklamować dane produkty, usługi itp. w Państwa kraju. Prosimy skontaktować ze swoim lokalnym dostawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie produktów, usług itp., które mogą być dla Państwa dostępne oraz możliwe do zamówienia. Firma HUSQVARNA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikacji, dodawania lub wycofywania z oferty produktów, usług itp. w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU HUSQVARNA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, CELOWE BĄDŹ PRZYPADKOWE SZKODY I ODSZKODOWANIA (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UMÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z, POWSTAŁE W WYNIKU, BĄDŹ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB Z JEJ TREŚCI, BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NAWET JEŚLI HUSQVARNA ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, W ŻADNYM WYPADKU HUSQVARNA NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘCIA, BĄDŹ INNE WADY ORAZ UKAZANIE SIĘ W NIEODPOWIEDNIM CZASIE CZY NIEAUTENTYCZNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO STRON NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

Niniejsza Strona jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez HUSQVARNĘ z jej biura w Szwecji. HUSQVARNA nie gwarantuje, że materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Szwecją. Dostęp do Strony z miejsc, w których zawartość Strony jest nielegalna, jest zabronione. Jeśli będą mieli Państwo dostęp do Strony z miejsc poza Szwecją, są Państwo odpowiedzialni za stosowanie się do prawa miejscowego. Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu Królestwa Szwecji, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie ma wyłączność na rozstrzyganie w pierwszej instancji wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową.

Powyższy tekst zaktualizowano 25.05.2018 r.