REGULAMIN  PLATFROMY ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH HUSQVARNA


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i składania zamówień na sprzęt marki Husqvarna za pośrednictwem  Platformy Zamówień Internetowych prowadzonej pod adresem: www.husqvarna.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Dilerem Husqvarna a Nabywcą.

2.         Prowadzącym Platformę jest spółka pod firmą Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa, jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000247636, NIP: 524-25-60-627.  

3.         Platforma Zamówień Internetowych służy rezerwacji i składaniu zamówień na sprzęt marki Husqvarna, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcami sprzętu a Dilerami Husqvarna.

4.         Korzystanie z Platformy Zamówień Internetowych jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Nabywcą a prowadzącym Platformę, poprzez akceptację Regulaminu Platformy Zamówień Internetowych. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Prowadzącym Platformę a Nabywcą.

5. Regulamin jest publikowany na stronie Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl  oraz po adresem www.ogroditrawnik.com.pl

5.         Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Dilera Husqvarna, które uprzednio za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl zostały zamówione i zarezerwowane przez Nabywcę.

6.         Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą  zamówienia i rezerwacji towaru poprzez Platformę Zamówień Internetowych: www.husqvarna.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.  

7.         Przez Dilera Husqvarna należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży produktów zamówionych i zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych  działającej pod adresem www.husqvarna.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.  

8.         Przez Gwaranta należy rozumieć firmę Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

9.         W przypadku zamówień i rezerwacji składanych poprzez Platformę Zamówień Internetowych przez Nabywców będących Konsumentami, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr poz. 827 ze zm.)  stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy  ww. ustawy. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.  

10.       Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.  W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Zamówień Internetowych niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  1) posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w ty komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji
2) posiadanie dostępu do sieci Internet
3) posiadanie adresu poczty e-mail i numeru telefonu
4) posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

2. Możliwość skorzystania z Platformy Zamówień Internetowych może być zależna od urządzenia na którym uruchamiana jest strona internetowa, posiadanych przez użytkownika pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Prowadzący Platformę Zamówień Internetowych nie odpowiada za brak dostępności Platformy Zamówień Internetowych wynikający z powyższych przyczyn.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji na stronie internetowej, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa strony internetowej.

§ 3 PLATFORMA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

1.         Wszystkie towary oferowane  na Platformie Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.  

2.         Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez Dilera Husqvarna przeglądu przedsprzedażnego. Ceny podane  na Platformie Zamówień Internetowych Husqvarna podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Diler Husqvarna ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

3.         Informacje zawarte na stronie internetowej www husqvarna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.         Warunkiem realizacji zamówienia na Platformie Zamówień Internetowych Husqvarna jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.         Do zapoznania się z ofertą Platformy Zamówień Internetowych służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

2.         Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Zamów" znajdującej się przy każdej pozycji. Brak opcji "Zamów" przy produkcie aktualny oznacza brak jego dostępności. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Aktualizuj".

3.         W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą (telefon lub e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.  

4.         W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić oraz wybrać z dostępnej listy Dilera Husqvarna odpowiedzialnego za realizacje zamówienia.

5.         Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zamów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1.         W przypadku zamówień o wartości do 1.000 zł brutto  koszty dostawy w kwocie 60 zł brutto obciążają w całości Nabywcę.

2.         Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł brutto oraz w odległości nie większej niż 20km są realizowane na koszt Sprzedawcy.

3.         Warunki umowy, w tym Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy stronami umowy tj. Nabywcą a wybranym Dilerem Husqvarna po złożeniu przez Nabywcę zamówienia. Zamówienie złożone za pośrednictwem niniejszej Platformy służy wyłącznie uprzedniemu zarezerwowaniu towaru z asortymentu Husqvarna prezentowanego na stronie www.husqvarna.pl.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.         Po złożeniu zamówienia nabywca otrzyma maila potwierdzającego jego złożenie.

2.         Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w § 5 pkt. 3.

3.         W przypadku gdy Diler Husqvarna nie skontaktuje się z Nabywcą w sposób określony w pkt. 2, Nabywca  może uzyskać informacje kontaktując się z Husqvarna Poland sp. z o.o. pod nr telefonu 22 330 96 00, lub adresem mailowym: zamowienia_online@husqvarnagroup.com

4.         Zamówiony i zarezerwowany przez Nabywcę towar dostarczany jest przez wybranego Dilera Husqvarna i obejmuje dokonanie przeglądu przedsprzedażnego zamówionych urządzeń oraz przeszkolenie Nabywcy w zakresie ich obsługi.

5.         Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).  

6.         Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Dilera Husqvarna (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy)

7.         Zamówione i zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany Dilerowi Husqvarna przez Nabywcę.

8.         W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru.  

9. Wskazane w pkt. 8 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w §3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a wynikających z konieczności dokonania przeglądu przedsprzedażnego zamówionych towarów.

§ 7 GWARANCJA

1.         Wszystkie towary marki Husqvarna zamówione i zarezerwowane z wykorzystaniem Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl są objęte gwarancją Husqvarna.

2.         Szczegółowe warunki  gwarancji są określone w Karcie Gwarancyjnej, wystawionej przez Dilera, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem. 

3.         Reklamacje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Dilerów Husqvarna. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej Husqvarna: www.husqvarna.pl –  Wyszukiwarka dilerów

§ 8 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ NABYWCĘ

1.         Nabywca, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.  Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.

2.         Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Dilera Husqvarna, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Diler Husqvarna dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył nabywca.  

4.         Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta nastąpi najpóźniej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.         Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

7.         Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.  

8.         Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku rezerwacji towaru przed zakupem, który następuje w sklepie Dilera.

§ 9 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1.         Nabywcy mogą składać reklamacje w każdej dostępnej formie, w tym w szczególności ustnie, pisemnie, mailowo, telefonicznie bezpośrednio do Dilera, z którym zawarli umowę sprzedaży.

2.         Reklamacje wnoszone przez Nabywcę będącego konsumentem rozpoznawane są w terminie 14 dni, a wnoszone przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą - 30 dni.

3.        Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Diler niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana  albo Diler nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  

4.         Jeżeli Nabywcą jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Dilera usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dilera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia. Diler może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5.         Koszt dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Dilera pokrywa Diler.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Platformie Zamówień Internetowych jest Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa, jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000247636, NIP: 524-25-60-627.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Nabywca może kontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail dpo@husqvarnagroup.com.
 3. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych Nabywców odbywało się zgodnie z prawem, w szczególności z RODO.
 4. Dane osobowe Nabywcy mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli umożliwienia Nabywcy rezerwacji i składania zamówień na sprzęt marki Husqvarna za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji uprawnień Nabywcy wynikających z gwarancji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  3. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie realizacji zobowiązań Stron;
  4. marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Marketing jest prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie ofert handlowych na podany przez Nabywcę adres e-mail lub przedstawianie ich telefonicznie, o ile Nabywca wyraził na to zgodę.
 5. Dane osobowe Nabywcy mogą być przekazywane lub udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT oraz usług księgowych.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia, dane osobowe Nabywcy są udostępniane odpowiedniemu Dilerowi Husqvarna, który (będąc stroną umowy sprzedaży) staje się administratorem tych danych osobowych.
 7. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane przez Administratora przez czas:
  1. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Nabywca wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym oraz cofnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w zakresie danych Nabywcy przetwarzanych w celach marketingowych.
 8. Nabywca ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Nabywca może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Nabywca może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 11. Nabywcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także otrzymywania materiałów marketingowych.

§ 11 INNE POSTANOWIENIA

1.         Prowadzący Platformę Zamówień Internetowych dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem biura Husqvarna Poland.

2.       Prowadzący Platformę Zamówień Internetowych podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy oraz zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jej funkcjonowaniu, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników.

3.       Reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania Platformy Zamówień Internetowych powinny być przesłane elektroniczną na adres e-mailowy zamowienia_online@husqvarnagroup.com

4.         Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.