REGULAMIN  PLATFROMY ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH HUSQVARNA


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i składania zamówień na sprzęt marki Husqvarna za pośrednictwem  Platformy Zamówień Internetowych prowadzonej pod adresem: www.husqvarna.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Dilerem Husqvarna a Nabywcą.

2. Prowadzącym Platformę jest spółka pod firmą Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa, jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000247636, NIP: 524-25-60-627.  

3. Platforma Zamówień Internetowych służy rezerwacji i składaniu zamówień na sprzęt marki Husqvarna, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcami sprzętu a Dilerami Husqvarna.

4. Regulamin jest publikowany na stronie Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl  

5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Dilera Husqvarna, które uprzednio za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl zostały zamówione i zarezerwowane przez Nabywcę.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą  zamówienia i rezerwacji towaru poprzez Platformę Zamówień Internetowych: www.husqvarna.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.  

7. Przez Dilera Husqvarna należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży produktów zamówionych i zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych  działającej pod adresem www.husqvarna.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.  

8. Przez Gwaranta należy rozumieć firmę Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

9. W przypadku zamówień i rezerwacji składanych poprzez Platformę Zamówień Internetowych przez Nabywców będących Konsumentami, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr poz. 827)  stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy  ww. ustawy. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.  

10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.  W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.

§ 2 PLATFORMA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

1. Wszystkie towary oferowane  na Platformie Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.  

2. Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez Dilera Husqvarna przeglądu przedsprzedażnego. Ceny podane  na Platformie Zamówień Internetowych Husqvarna podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Diler Husqvarna ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej www husqvarna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem realizacji zamówienia na Platformie Zamówień Internetowych Husqvarna jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą Platformy Zamówień Internetowych służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Zamów" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Aktualizuj".

3. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.  

4. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić oraz wybrać z dostępnej listy Dilera Husqvarna odpowiedzialnego za realizacje zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zamów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 4 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. W przypadku zamówień o wartości do 1.000 zł brutto  koszty dostawy w kwocie 60 zł brutto obciążają w całości Nabywcę.

2. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł brutto oraz w odległości nie większej niż 20km są realizowane na koszt Sprzedawcy.

3. Warunki umowy, w tym Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy stronami umowy tj. Nabywcą a wybranym Dilerem Husqvarna po złożeniu przez Nabywcę zamówienia. Zamówienie złożone za pośrednictwem niniejszej Platformy służy wyłącznie uprzedniemu zarezerwowaniu towaru znajdującego się w asortymencie konkretnego Dealera.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia nabywca otrzyma maila potwierdzającego jego złożenie.

2. Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w § 4 pkt. 3.

3. W przypadku gdy Diler Husqvarna  nie skontaktuje się z Nabywcą w sposób określony w pkt. 2, Nabywca  może uzyskać informacje kontaktując się z Husqvarna Poland Sp.z o.o.pod nr telefonu 22 330 96 00, lub adresem mailowym: zamowienia@husqvarna.pl

4. Zamówiony i zarezerwowany przez Nabywcę towar dostarczany jest przez wybranego Dilera Husqvarna i obejmuje dokonanie przeglądu przedsprzedażnego zamówionych urządzeń oraz przeszkolenie Nabywcy w zakresie ich obsługi.

5. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).  

6. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Dilera Husqvarna (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy)

7. Zamówione i zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany Dilerowi Husqvarna przez Nabywcę.

8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru.  

9. Wskazane w pkt. 8 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a wynikających z konieczności dokonania przeglądu przedsprzedażnego zamówionych towarów.

§ 6 GWARANCJA

1. Wszystkie towary marki Husqvarna zamówione i zarezerwowane z wykorzystaniem Platformy Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.husqvarna.pl są objęte gwarancją Husqvarna.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy najpóźniej wraz z dostarczonym towarem.  

3. Reklamacje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Dilerów Husqvarna. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej Husqvarna: www.husqvarna.pl –  Wyszukiwarka dilerów

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.  Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.

2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Dilera Husqvarna, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Diler Husqvarna dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył nabywca.  

3. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta nastąpi najpóźniej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

7. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.  

8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku rezerwacji towaru przed zakupem, który następuje w sklepie Dilera.

§ 8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Nabywcy mogą składać reklamacje w każdej dostępnej formie, w tym w szczególności ustnie, pisemnie, mailowo, telefonicznie bezpośrednio do Dilera, z którym zawarli umowę sprzedaży.

2. Reklamacje wnoszone przez Nabywcę będącego konsumentem rozpoznawane są w terminie 14 dni, a wnoszone przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą - 30 dni.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Diler niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana  albo Diler nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  

4. Jeżeli Nabywcą jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Dilera usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dilera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia. Diler może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Koszt dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Dilera pokrywa Diler.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - Husqvarna Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży przez wybranego Dilera Husqvarna, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Husqvarna Poland Sp. z o.o. oraz Dilerów Husqvarna określonych w złożonym zamówieniu.

2. Prowadzący Sklep ani właściwy Diler Husqvarna nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prowadzącym Platformę  e-mailem na adres: zamowienia@husqvarna.pl

§ 10 INNE POSTANOWIENIA

1. Prowadzący Platformę Zamówień Internetowych dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem biura Husqvarna Poland.

2. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.