Vibrasjon i hånd og arm

Bakgrunn

EU-direktivet 2002/44/EF angir minimumskrav til beskyttelse av arbeidstakeres helse og sikkerhet mot farer som oppstår eller kan oppstå i forbindelse med eksponering for mekaniske vibrasjoner.

Vurderingen av vibrasjonseksponering beregnes i henhold til en standardisert verdi for 8-timers daglig eksponering A(8). Etter stadfestelse av A(8)-verdien bør denne sammenlignes med grenseverdier og tiltaksverdier for eksponering. Ettersom direktivet angir minimumskrav, er det også viktig å sjekke lovgivningen i hvert enkelt medlemsland for å finne ut om denne lovgivningen har strengere eksponeringsverdier.

Avhengig av tiltaksverdien for eksponering (Exposure Action Value, EAV) per dag og grenseverdien for eksponering (Exposure Limit Value, ELV) per dag har arbeidsgiveren en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å kontrollere vibrasjonseksponeringen.

Tiltaksverdi for eksponering (EAV)

Når en operatør er utsatt for vibrasjonseksponering A(8) som overskrider EAV på 2,5 m/s², må arbeidsgiveren gjennomføre en risikovurdering av driften og introdusere kontrolltiltak. Du finner mer informasjon i direktiv 2002/44/EF og medlemslandets lovgivning.

Grenseverdi for eksponering (ELV)

Arbeidstakere skal aldri eksponeres over ELV (5,0 m/s² ; ).

Anbefalt tiltak for å redusere vibrasjonseksponeringen

Bruk bare motoriserte produkter med lave vibrasjoner. Dette er den viktigste anbefalingen. Vibrasjonsdata finnes ofte i produsentens tekniske informasjon.

Forkort brukstiden til verktøyet. Ettersom A(8)-verdien er basert på både vibrasjonsverdi og eksponeringstid, er ett alternativ alltid å kutte ned på arbeidstiden.

Service og vedlikehold av maskinen. Følg produsentens anbefalinger. Det er særlig viktig å vedlikeholde skjæreutstyret og de roterende elementene som kan bli ubalanserte på grunn av slitasje.

Kalkulator for vibrasjonseksponering hånd-arm

Denne kalkulatoren ble utviklet som et hjelpemiddel for å utføre beregningen av vibrasjonseksponering og ble foretatt under følgende betingelser:

Tilsvarende vibrasjonsverdi, ahv,eq. Målt i henhold til ISO 5349-1 eller i henhold til relevant målestandard basert på ISO 5349-1 for det spesifikke el-verktøyet.

Typisk daglig eksponeringstid, Texp. Eksponeringstiden er alltid mindre enn den daglige arbeidstiden. For de fleste el-verktøy kommer beregningen av Texp fra en internasjonal studie (CEN Technical-rapport – "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery"). For maskintyper som ikke er inkludert i denne rapporten, har Texphas blitt beregnet ut fra tidsstudier. Se tabell 1.

Vurderingen av A(8) er dermed bare gyldig for disse forholdene. Hvis maskinen brukes til annet enn standard bruksområder eller eksponeringstiden ikke er relevant, skal disse faktorene tas med i betraktningen under vurderingen av A(8).

Instruksjoner for bruk

Kalkulatoren er delt inn i to deler der den venstre delen umiddelbart frembringer den individuelle A(8)-eksponeringsverdien til hvert enkelt el-verktøy, basert på 8-timers brukstid.

Den høyre delen er den faktiske kalkulatoren som regner ut den delvise eksponeringen til det enkelte verktøyet når brukstiden er noe annet enn 8 timer. Hvis arbeidstakeren velger å bruke flere verktøy i løpet av arbeidsdagen, viser kalkulatoren også deres totale A(8)-eksponeringsverdier.

Velg el-verktøyets modell. Den valgte modellens A(8)-verdi og modellens ekvivalente vibrasjonsverdi ahv,eq vises ved siden av modellfeltet i den venstre delen. Modellfeltet legger til én rad for hver modell.

For å beregne en ny A(8)-eksponeringsverdi når du bruker flere verktøy eller for ulike brukstider, legger du bare inn de estimerte daglige arbeidstidene til de spesifiserte verktøyene i de hvite feltene. Les resultatet for hvert verktøy i kolonnen for delvis daglig eksponering. Hvis du bruker flere verktøy, viser kalkulatoren verktøyenes samlede A(8)-eksponeringsverdi i løpet av en hel arbeidsdag, i cellen nedenfor kolonnen for delvis daglig eksponering.

Lysene nederst endres med A(8)-verdien. Grønt – den daglige vibrasjonseksponeringen er under 2,5 m/s². Gult – den daglige vibrasjonseksponeringen overstiger tiltaksverdien på 2,5 m/s² ;. Rødt – den daglige vibrasjonseksponeringen overstiger grenseverdien på 5 m/s² ;. Du kan tømme alle celler og begynne på nytt igjen ved å klikke på knappen Reset form (Tilbakestill skjema).

Beregning for el-verktøy som ikke er oppført

A(8)-eksponeringsverdien er kjent

Kalkulatoren har to alternativer for å inkludere andre el-verktøy som også gir vibrasjon i hånd og arm. Det enkleste alternativet er når verktøyets nominelle A(8)-eksponeringsverdier er kjent.

Velg "annen" fra modellisten. Ved å velge "annen" bruker kalkulatoren automatisk den typiske vibrasjonseksponeringstiden for den spesifiserte verktøygruppen. Se tabell 1.

Rediger navnet i modellfeltet (ikke nødvendig).

Angi A(8)-eksponeringsverdien i den tredje kolonnen i den venstre delen. Deretter bruker du kalkulatoren som beskrevet i avsnittet Instruksjoner for bruk.

A(8)-eksponeringsverdien er ukjent

Hvis A(8)-eksponeringsverdien er ukjent, må den ekvivalente vibrasjonsverdien ahv,eq for hvert håndtak fastslås. Vibrasjonsakselerasjonverdiene ahv for hvert håndtak og hver arbeidsmodus er nødvendige for å fastslå ahv,eq. ahv er kvadratroten av den aritmetiske summen av kvadratene av vibrasjonsverdiene ahw målt i tre akser på håndtaket, og den skal oppgis av produsenten.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Den tilsvarende vibrasjonsverdien ahv,eq er summen av vibrasjon innenfor de ulike betjeningsmulighetene. Her bruker kalkulatoren ahv i forbindelse med hver driftsmodus' tidssekvenser ti for å beregne ahv,eq. ahv,eq må beregnes separat for hvert håndtak. Ettersom bare verdien til det verste håndtaket brukes, skal denne verdien legges inn i kalkulatoren. Nå fastslår kalkulatoren den daglige eksponeringsverdien A(8), som vises i venstre del i kalkulatoren. Kalkulatoren bruker tredjegradslikning (3) for å finne ut den daglige eksponeringen normalisert til 8 timer A(8) ved å bruke ekvivalent vibrasjonsverdi ahv,eq. og den typiske daglige eksponeringstiden Texp for det spesifikke verktøyet. Se tabell 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Velg "annen" fra modellisten. Ved å velge "annen" vil kalkulatoren automatisk bruke den typiske vibrasjonseksponeringstiden for den spesifiserte verktøygruppen. Se tabell 1.

Rediger navnet i modellfeltet (ikke nødvendig).

Angi den verste (høyeste) ahv,eq-verdien for håndtaket i den andre kolonnen i den venstre delen av kalkulatoren. Nå regner kalkulatoren ut den daglige eksponeringsverdien A(8), som vises i den tredje kolonnen i den venstre delen av kalkulatoren.

Tabell 1 – typiske daglige eksponeringstider

Typiske daglige eksponeringstider for bruk av et enkelt verktøy i løpet av en 8-timers arbeidsdag. Fra CEN-Technical-rapporten "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery".

Maskintype

Bruksområde

Typisk eksponeringstid

Motorsager med topphåndtak

Trepleie

2,4 timer

Prof. motorsager < 80 cm³

Hogst, landskapsarbeid

3,7 timer

Prof. motorsager > 80 cm³

Tung hogst

3,7 timer

Gresstrimmere

Landskapsarbeid

4,0 timer

Buskryddere

Vedlikehold av veier, landskapsarbeid

3,5 timer

Hekksakser

Landskapsarbeid

3,5 timer

Løvblåsere

Kommunalt arbeid

3,0 timer

Kantskjærere

Landskapsarbeid

3,0 timer

Kappemaskiner (håndholdte)

Anleggsarbeid

1,0 timer

Kappemaskiner (på vogn)

Anleggsarbeid

2,5 timer


Merk! De angitte typiske daglige eksponeringstidene er evaluert ved felttester under representative forhold. I 90 % av alle undersøkte bruksområder var den daglige eksponeringstiden kortere enn verdiene i tabellen. Det anslås at 10 % av de undersøkte bruksområdene har lengre eksponeringstider. Derfor er det viktig at den bestemte arbeidsoppgaven analyseres nøye for å fastslå om eksponeringstiden er lengre.

Tabell 2 – tidssekvenser

Tidssekvenser for driftsmodus for motorsager og andre motoriserte produkter som beskrevet i CEN-Technical-rapporten "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery".

Maskintype

Tomgang

Nominell hastighet

Maks. hastighet

Motorsag med topphåndtak

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorsager < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorsager > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Gresstrimmere

1/2 T

1/2 T

Buskryddere

1/2 T

1/2 T

Hekksakser

1/5 T

4/5 T

Løvblåsere

1/7 T

6/7 T

Kantskjærere

1/2 T

1/2 T

Kappemaskiner (håndholdte)

1/7 T

6/7 T

Kappemaskiner (på vogn)

1/7 T

6/7 T