Re-Power – klimanøytralt drivstoff

Det er i naturen vi tilbringer mesteparten av tiden vår, det er derfor naturlig for oss å ta vare på både mennesker og miljø. De nye Husqvarna Re-Power to- og firetakts alkylatdrivstoffene med fornybart innhold gir en renere forbrenning  i to- og firetaktsmotorer sammenlignet med vanlig bensin.
Climate Neutral symbol - EN blue with white background

Hvorfor investerer Husqvarna i et klimabeskyttelsesinitiativ?

Husqvarna er opptatt av å redusere CO2-utslippene der vi kan. Dagens kunder ønsker produkter med lave CO2-utslipp for å kunne bli klimanøytrale. Arbeidstakere foretrekker arbeidsgivere som er engasjert i miljøvern, og investorer analyserer klimarisikoer i investeringsporteføljen sin. Det er derfor mange gode grunner til at bedrifter skal ta del i klimatiltak.

Hva er et klimaavtrykk?

Et klimaavtrykk defineres som de totale utslippene som er forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, uttrykt i CO2-ekvivalenter. I de fleste tilfeller kan ikke det totale klimaavtrykket beregnes nøyaktig på grunn av utilstrekkelig kunnskap om data og den komplekse samhandlingen mellom prosessene som bidrar til utslippene.

Hva er forskjellen i CO2-utslipp mellom et drivstoff med fornybart innhold og et drivstoff uten fornybart innhold?

De største drivstoffutslippene er som regel knyttet til bruksfasen. Det genereres også CO2-utslipp under utvinning av råmaterialer, produksjon og distribusjon av drivstoffet. Ved å øke det fornybare innholdet i drivstoff reduseres de fossile utslippene under bruk.

Hva er en klimakvote?

En klimakvote er en økonomisk måleenhet som gjør det mulig for organisasjoner og enkeltpersoner å støtte overgangen til en fremtid med lave CO2-utslipp. Hver gang et prosjekt kan bekrefte en reduksjon på, unngåelse av eller ødeleggelse av ett tonn karbondioksid, opprettes det én klimakvote. Når en bedrift har redusert utslippene sine til et minimum, er det mulig for bedriften å kjøpe klimakvoter for å bidra til miljøvern utenfor sitt eget innflytelsesområde.

Hva er klimakompensasjon?

Klimakompensasjon innebærer å kompensere for utslipp av ett tonn karbondioksid (CO2) i atmosfæren ved å hindre at et tonn karbondioksid kommer inn i atmosfæren andre steder (for eksempel ved å investere i fornybar energi), eller ved å fjerne ett tonn CO2 som allerede er der ute (for eksempel ved å støtte planting av trær).

Hvordan måles klimakompensasjon?

Klimakompensasjon måles i CO2-ekvivalenter (CO2e) per tonn. En klimakompensasjon på ett tonn representerer en reduksjon på ett tonn karbondioksid eller tilsvarende i andre klimagasser.

Hva er Den grønne utviklingsmekanismen (CDM = Clean Development Mechanism)?

Kyotoavtalen har sanksjonert klimakompensasjon som en måte myndigheter og private bedrifter kan skaffe seg klimakvoter på. Disse klimakvotene kan deretter omsettes i markedet. Kyotoavtalen etablerte Den grønne utvekslingsmekanismen, som evaluerer prosjekter for reduksjon av klimautslipp for å sikre at de virkelig har en effekt, og at de er “ekstratiltak” som ellers ikke ville ha blitt iverksatt.

Hva er Gold Standard?

Gold Standard, eller Gold Standard for the Global Goals, er en standard og et sertifiseringsmerke for ikke-offentlige prosjekter for reduksjon av klimautslipp innenfor Den grønne utvekslingsmekanismen. Merket publiseres og administreres av Gold Standard Foundation, en ideell organisasjon med hovedkontor i Genève i Sveits.

Hvordan vet vi at utslippsreduksjoner er reelle?

Det er satt standarder for å forsikre kjøpere om at utslippsreduksjonene som genereres av et bestemt prosjekt, faktisk er reelle, målbare og et resultat av ekstratiltak. Troverdige standarder gir uavhengig kontrollerte kvalitetsvurderinger av utslippsreduksjonene som produseres av et prosjekt.

Hvilke Husqvarna-produkter inngår i klimakompensasjon?

Husqvarna Re-Power totakts og firetakts alkylatdrivstoff.

Hvordan beregnes CO2-utslippene for et bestemt drivstoff?

Energiforbruket (målt strøm) som beregnes i løpet av levetiden til et bestemt produkt, brukes. Dette energiforbruket multipliseres med den spesifikke koeffisienten for CO2-utslipp i landet der produktet brukes. For Re-Power blir drivstoffet per liter multiplisert med utslippsfaktoren for bensin. Summen er lik CO2-utslippet for én liter bensin.

Hva er inkludert i kompensasjonen for Re-Power-drivstoffet?

Bruksfasen for drivstoffet er inkludert. CO2-utslippene fra produksjon eller distribusjon er ikke inkludert.

Hvordan blir pengene samlet inn?

First Climate Markets AG er en ledende leverandør av løsninger for fornybar energi, klimakompensasjon og vannforvaltning. Selskapet hjelper private og offentlige organisasjoner i Europa, Øst-Asia og Stillehavsområdet og Nord- og Sør-Amerika med å nå målene sine for klima og bærekraftig utvikling ved å utvikle og levere miljøvennlige energiløsninger, og ved å beregne, redusere og kompensere for CO2-utslipp og utvikle strategier for vannforvaltning.