Nøytralt er naturlig for oss

Re-Power – klimanøytralt drivstoff

Det er i naturen vi tilbringer mesteparten av tiden vår, og derfor er det naturlig for oss å ta vare på både mennesker og miljøet. De nye Husqvarna Re-Power to- og firetakts alkylatdrivstoffene med fornybart innhold gir en renere forbrenning inne i to- og firetaktsmotorer sammenlignet med vanlig bensin.

Hvilken innvirkning har Re-Power på miljøet?

Drivstoff for forbrenningsmotorer genererer CO2-utslipp under bruk. Med Re-Power kommer deler av CO2-utslippene i stedet fra fornybare råstoffer, noe som gir lavere CO2-utslipp sammenlignet med vanlig alkylatdrivstoff.

Hvordan håndterer vi disse problemene?

Ved å redusere utslippene våre til et minimum reduserer vi miljøpåvirkningen vår. Dette er imidlertid ikke nok. Vi har iverksatt ytterligere tiltak for å oppnå et klimanøytralt avtrykk.

I samarbeid med First Climate Market AG kjøper vi klimakvoter som kommer fra et prosjekt for klimakompensasjon i en vindpark i India. Prosjektet er sertifisert i henhold til mekanismen for grønn utvikling og Gold Standard.

Hvor langt har vi kommet?

Vi er stolte over at vårt Re-Power totakts og firetakts drivstoff er klimanøytralt. Det gjenstår fortsatt en hel del arbeid, men det er et skritt i riktig retning.

Husqvarna er opptatt av å redusere CO2-utslippene der vi kan. Klimanøytralitetsstrategien vår har et bredere omfang utover å redusere CO2-utslipp og følge globale standarder. Den inngår i alt vi gjør. Hvis vi skal oppnå et samfunn med lave CO2-utslipp, kreves det en stor laginnsats i alle ledd.

FAQ - Vanlige spørsmål

Husqvarna er opptatt av å redusere CO2-utslippene der vi kan. Dagens kunder ønsker produkter med lave CO2-utslipp for å kunne bli karbonnøytrale. Arbeidstakere foretrekker arbeidsgivere som er engasjert i miljøvern, og investorer analyserer klimarisikoer i investeringsporteføljen sin. Det er derfor mange gode grunner til at bedrifter skal ta del i klimatiltak.

Et klimaavtrykk defineres som de totale utslippene som er forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, uttrykt i CO2-ekvivalenter. I de fleste tilfeller kan ikke det totale klimaavtrykket beregnes nøyaktig på grunn av utilstrekkelig kunnskap om data og den komplekse samhandlingen mellom prosessene som bidrar til utslippene.

De største drivstoffutslippene er som regel knyttet til bruksfasen. Det genereres også CO2-utslipp under utvinning av råmaterialer, produksjon og distribusjon av drivstoffet. Ved å øke det fornybare innholdet i drivstoff reduseres de fossile utslippene under bruk.

En klimakvote er en økonomisk måleenhet som gjør det mulig for organisasjoner og enkeltpersoner å støtte overgangen til en framtid med lave CO2-utslipp. Hver gang et prosjekt kan bekrefte en reduksjon på, unngåelse av eller ødeleggelse av ett tonn karbondioksid, opprettes det én klimakvote. Når en bedrift har redusert utslippene sine til et minimum, er det mulig for bedriften å kjøpe klimakvoter for å bidra til miljøvern utenfor sitt eget innflytelsesområde.

Klimakompensasjon innebærer å kompensere for utslipp av ett tonn karbondioksid (CO2) i atmosfæren ved å hindre at et tonn karbondioksid kommer inn i atmosfæren andre steder (for eksempel ved å investere i fornybar energi), eller ved å fjerne ett tonn CO2 som allerede er der ute (for eksempel ved å støtte planting av trær).

Klimakompensasjon måles i CO2-ekvivalenter (CO2e) per tonn. En klimakompensasjon på ett tonn representerer en reduksjon på ett tonn karbondioksid eller tilsvarende i andre klimagasser.

Kyotoavtalen har sanksjonert klimakompensasjon som en måte myndigheter og private bedrifter kan skaffe seg klimakvoter på. Disse klimakvotene kan deretter omsettes i markedet. Kyotoavtalen etablerte mekanismen for grønn utveksling (CDM) som evaluerer karbonreduksjonsprosjekter for å sikre at de virkelig har en effekt, og at de er ekstratiltak som ellers ikke ville ha blitt iverksatt.

Gold Standard, eller Gold Standard for the Global Goals, er en standard og et sertifiseringsmerke for ikke-offentlige prosjekter for reduksjon av klimautslipp innenfor mekanismen for grønn utvikling. Merket publiseres og administreres av Gold Standard Foundation, en ideell organisasjon med hovedkontor i Genève i Sveits.

Det er satt standarder for å forsikre kjøpere om at utslippsreduksjonene som genereres av et bestemt prosjekt, faktisk er reelle, målbare og et resultat av ekstratiltak. Troverdige standarder gir uavhengig kontrollerte kvalitetsvurderinger av utslippsreduksjonene som produseres av et prosjekt.

Husqvarna Re-Power totakts og firetakts alkylatdrivstoff.

Energiforbruket (målt strøm) som beregnes i løpet av levetiden til et bestemt produkt, brukes. Dette energiforbruket multipliseres med den spesifikke koeffisienten for CO2-utslipp i landet der produktet brukes. For Re-Power blir drivstoffet per liter multiplisert med utslippsfaktoren for bensin. Summen er lik CO2-utslippet for én liter bensin.

Bruksfasen for drivstoffet er inkludert. CO2-utslippene fra produksjon eller distribusjon er ikke inkludert.

First Climate Markets AG er en ledende leverandør av løsninger for fornybar energi, klimakompensasjon og vannforvaltning. Selskapet hjelper private og offentlige organisasjoner i Europa, Øst-Asia og Stillehavsområdet og Nord- og Sør-Amerika med å nå målene sine for klima og bærekraftig utvikling ved å utvikle og levere miljøvennlige energiløsninger, og ved å beregne, redusere og kompensere for CO2-utslipp og utvikle strategier for vannforvaltning.