Plaukstas/rokas vibrācija

Skaidrojums

EK Direktīvā 2002/44/EK ir noteiktas minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmējiem par veselības un drošības risku, kas rodas vai var rasties no mehānisku vibrāciju iedarbības.

Vibrācijas ekspozīcijas novērtējums tiek aprēķināts attiecībā pret standartizētu 8 stundu ikdienas ekspozīcijas vērtību A(8). Kad tiek noteikta A(8) vērtība, tā jāsalīdzina ar ekspozīcijas darbības vērtību un robežvērtību. Tā kā direktīvā ir norādītas minimālās prasības, ļoti svarīgi ir pārbaudīt arī katras atsevišķas dalībvalsts tiesību aktus, lai noteiktu, vai šajos tiesību aktos ir norādītas stingrākas ekspozīcijas vērtības.

Atkarībā no ikdienas ekspozīcijas darbības vērtības (Exposure Action Value — EAV) un ikdienas ekspozīcijas robežvērtības (Exposure Limit Value — ELV) darba devējam ir pienākums veikt attiecīgās darbības, lai kontrolētu vibrācijas ekspozīciju.

Ekspozīcijas darbības vērtība (EAV)

Vienmēr, kad operators ir pakļauts vibrācijas ekspozīcijai A(8), kas pārsniedz EAV 2,5 m/s² darba devējam ir jāveic darbības riska novērtējums un jāievieš kontroles pasākumi. Papildinformāciju skatiet Direktīvā 2002/44/EK un dalībvalsts tiesību aktos.

Ekspozīcijas robežvērtība (ELV)

Jebkurā gadījumā darba ņēmēji nedrīkst būt pakļauti vērtībai, kas pārsniedz ELV (5,0 m/s²).

Ieteicamā darbība, lai samazinātu vibrācijas ekspozīciju

Lietojiet tikai izstrādājumus ar zemu vibrācijas līmeni. Šo ieteikumu var uzskatīt par vissvarīgāko. Vibrācijas datus visbiežāk var atrast ražotāja tehniskajā dokumentācijā.

Samaziniet instrumenta lietošanas laiku. Tā kā A(8) vērtība ir vibrācijas vērtības un ekspozīcijas laika kombinācija, viena no alternatīvām ir vienmēr samazināt darba laiku.

Iekārtas apkope un remonts ievērojot ražotāja ieteikumus. Īpaši svarīgi ir veikt griešanas aprīkojuma un rotējošo elementu apkopi, kuri var zaudēt līdzsvaru nodiluma dēļ.

Plaukstas/rokas vibrācijas ekspozīcijas kalkulators

Šis kalkulators ir izveidots kā palīgs vibrācijas ekspozīcijas aprēķinu veikšanai, kas tie veikts, ievērojot zemāk minētos nosacījumus.

Ekvivalenta vibrācijas vērtība, ahv,eq tiek mērīta atbilstoši standartam ISO 5349-1 vai atbilstoši saistošajam mērīšanas standartam ISO 5349-1 konkrētam izstrādājumam.

Tipiskais ikdienas ekspozīcijas laiks, Texp. Ekspozīcijas laiks vienmēr ir mazāks par ikdienas darba laiku. Lielākajai daļai izstrādājumu Texp novērtējums tiek saņemts no starptautiskiem izmeklējumiem (CEN tehniskā atskaite “Vadlīnijas uz rokām pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas novērtēšanai, izmantojot pieejamo informāciju no iekārtu ražotājiem”). Iekārtu veidiem, kuri nav ietverti šajā atskaitē, Texp tiek novērtēts laika pētījumos. Skatiet 1. tabulu.

Tādēļ A(8) novērtējums ir derīgs tikai šiem stāvokļiem. Ja iekārta tiek lietota nestandarta mērķiem vai arī ekspozīcijas laiks nav saistošs, A(8) novērtējums ir jāveic, ņemot vērā šos faktorus.

Lietošanas norādījumi

Kalkulators ir sadalīts divās daļās, kreisajā pusē uzreiz tiek aprēķināta katra izstrādājuma individuālā A(8) ekspozīcijas vērtība, balstoties uz 8 stundu lietošanas laiku.

Labajā pusē ir faktiskais kalkulators, kurš aprēķina katra instrumenta daļēju ekspozīciju jebkurā lietošanas laikā, kas nav 8 stundas. Ja darba ņēmējs darba dienā izvēlas lietot vairākus izstrādājumus, kalkulators aprēķina arī to kopējo A(8) ekspozīcijas vērtību.

Izvēlieties izstrādājuma modeli. Izvēlētā modeļa A(8) vērtība un modeļa ekvivalentā vibrācijas vērtība ahv,eq tiek rādīta kreisajā pusē blakus modeļa laukam. Modeļa laukā katram modelim tiek pievienota viena rinda.

Lai aprēķinātu jauno A(8) ekspozīcijas vērtību, kad tiek lietoti vairāki izstrādājumi vai tie tiek izmantoti dažādos laika posmos, baltajos laukos ievadiet norādītā instrumenta plānoto ikdienas darbības laiku. Daļējās ikdienas ekspozīcijas kolonnā nolasiet katra instrumenta rezultātu. Ja lietojat vairākus instrumentus, šūnā zem daļējās ikdienas ekspozīcijas kolonnas kalkulators aprēķinās instrumenta pilnas darba dienas laikā radīto A(8) ekspozīcijas vērtību.

Izgaismojums apakšējā daļā mainās līdz ar A(8) vērtību. Zaļš — ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir zemāka par 2,5 m/s². Dzeltens — ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir augstāka par ekspozīcijas darbības vērtību pie 2,5 m/s². Sarkans — ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir augstāka par ekspozīcijas robežvērtību pie 5 m/s². Lai notīrītu visas šūnas un sāktu no jauna, noklikšķiniet uz pogas Reset form (Atiestatīt veidlapu).

Aprēķini sarakstā nenorādītiem izstrādājumiem

A(8) ekspozīcijas vērtība ir zināma

Kalkulatoram ir divas pozīcijas, kas ietver arī citu izstrādājumu rokas vibrācijas vērtības. Vienkāršākā pozīcija ir tad, kad instrumenta nominālās A(8) ekspozīcijas vērtības ir zināmas.

Modeļu sarakstā izvēlieties Other (Cits). Atlasot pozīciju Other (Cits), kalkulators automātiski lieto noteiktās instrumentu grupas tipisko vibrācijas ekspozīcijas laiku. Skatiet 1. tabulu.

Ievadīt nosaukumu Modeļa laukā (nav obligāti).

Kreisajā pusē trešajā kolonnā ievadiet A(8) ekspozīcijas vērtību. Pēc tam lietojiet kalkulatoru, kā aprakstīts sadaļā “Lietošanas norādījumi”.

A(8) ekspozīcijas vērtība ir nezināma

Ja A(8) ekspozīcijas vērtība nav zināma, ir jānosaka katra roktura ekvivalentā vibrācijas vērtība ahv,eq. Lai noteiktu ahv,eq, nepieciešama katra roktura un darbības režīma vibrācijas pieauguma vērtība ahv. Ahv ir kvadrātsakne no vibrācijas vērtības ahw ceturtajā pakāpē aritmētiskās summas, kas izmērīta trijās asīs pie roktura, un ir jānorāda ražotājam.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalenta vibrācijas vērtība ahv,eq ir vibrācijas vērtību summa dažādos darbības režīmos. Šajā aprēķinā tiek lietota vērtība ahv kopā ar katra darbības režīma laika secību ti, lai aprēķinātu ahv,eq. Ahv,eq ir jāaprēķina katram rokturim atsevišķi. Tomēr, tā kā tiek lietota tikai sliktākā roktura vērtība, tā būs vērtība, kas jāievada kalkulatorā. Tagad kalkulators nosaka ikdienas ekspozīcijas vērtību A(8), kura tiek rādīta kalkulatora kreisajā daļā. Kalkulators lieto trešo vienādojumu (3), lai noteiktu 8 stundām A(8) normalizētu ikdienas ekspozīciju, izmantojot ekvivalentu vibrācijas vērtību ahv,eq. un tipisko ikdienas ekspozīcijas laiku Texp konkrētam instrumentam. Skatiet 1. tabulu.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Modeļu sarakstā izvēlieties Other (Cits). Atlasot pozīciju Other (Cits), kalkulators automātiski lieto noteiktās instrumentu grupas tipisko vibrācijas ekspozīcijas laiku. Skatiet 1. tabulu.

Ievadīt nosaukumu Modeļa laukā ievadīt (nav obligāti).

Kalkulatora kreisajā pusē otrajā kolonnā ievadiet sliktāko (maksimālo) roktura vērtību ahv,eq. Tagad kalkulators nosaka ikdienas ekspozīcijas vērtību A(8), kura tiek rādīta kalkulatora kreisajā pusē trešajā kolonnā.

1. tabula — tipiskie ikdienas ekspozīcijas laiki

Tipiskais ikdienas ekspozīcijas laiks, lietojot vienu elektroinstrumentu 8 stundu darba dienā. No CEN tehniskās atskaites “Vadlīnijas uz rokām pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas novērtēšanai, izmantojot pieejamo informāciju no iekārtu ražotājiem”.

Iekārtas veids

Lietojums

Tipiskais ekspozīcijas laiks

Ķēdes zāģi ar augšējo rokturi

Koku apstrāde

2,4 stundas

Profesionālie ķēdes zāģi <80 cm³

Kokzāģētava, ainavu labiekārtošana

3,7 stundas

Profesionālie ķēdes zāģi >80 cm³

Intensīva zāģēšana

3,7 stundas

Zāles trimmeri

Ainavu labiekārtošana

4,0 stundas

Krūmgrieži

Ceļu remonts, ainavu labiekārtošana

3,5 stundas

Dzīvžogu šķēres

Ainavu labiekārtošana

3,5 stundas

Lapu pūtēji

Pašvaldības

3,0 stundas

Apmaļu griezēji

Ainavu labiekārtošana

3,0 stundas

Griešanas iekārtas (rokas)

Celtniecība

1,0 stunda

Griešanas iekārtas (riteņu produkti)

Celtniecība

2,5 stundas


Piezīme! Norādītie ikdienas ekspozīcijas laiki tika vērtēti darba vietas pārbaudēs pie raksturīgiem apstākļiem. 90% no visiem pārbaudītajiem lietojuma veidiem, ikdienas ekspozīcijas laiks bija īsāks nekā tabulā norādītās vērtības. Ir aprēķināts, ka 10% no pārbaudītajiem lietojuma veidiem bija garāks ekspozīcijas laiks. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, ka konkrētais darba uzdevums tiek rūpīgi analizēts, lai noteiktu, vai ekspozīcijas laiks ir garāks.

2. tabula — laika secība

Ķēdes zāģu un citu elektroinstrumentu darbības režīma laika secība, kā aprakstīts CEN tehniskajā atskaitē “Vadlīnijas uz rokām pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas novērtēšanai, izmantojot pieejamo informāciju no iekārtu ražotājiem”.

Iekārtas veids

Tukšgaita

Nominālais ātrums

Maksimālais ātrums

Ķēdes zāģis ar augšējo rokturi

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Profesionālie ķēdes zāģi <80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Profesionālie ķēdes zāģi >80 cm³

1/2 T

1/2 T

Zāles trimmeri

1/2 T

1/2 T

Krūmgrieži

1/2 T

1/2 T

Dzīvžogu šķēres

1/5 T

4/5 T

Lapu pūtēji

1/7 T

6/7 T

Apmaļu griezēji

1/2 T

1/2 T

Griešanas iekārtas (rokas)

1/7 T

6/7 T

Griešanas iekārtas (riteņu produkti))

1/7 T

6/7 T