Husqvarna Care™

Būt par Husqvarna klientu nozīmē to, ka jūsu produktiem tiks nodrošināta labākā apkope. Mūsu pēcpārdošanas servisa mērķis ir nodrošināt tik ļoti nepieciešamo produktu apkopi un servisu, kas ļauj jums izbaudīt pozitīvu pieredzi darbā ar Husqvarna tehniku. Plašais Husqvarna autorizētais izplatītāju tīkls nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, sākot ar regulāru produkta apkopi un ziemas uzglabāšanu, beidzot ar paplašināto garantiju, jo mums tas rūp!

Paplašinātās garantijas noteikumi

1. Husqvarna Ierobežotā garantija

Iegādājoties Husqvarna produktu pircējs iegūs Husqvarna ierobežoto garantiju (“Standarta garantija”), kas nodrošina [divu (2) gadu] ražotāja noteiktu garantiju Patērētājiem vai [viena (1) gada] — Juridiskām personām. Ar Husqvarna ierobežotās garantijas noteikumiem var iepazīties sadaļāt Ierobežotās garantijas noteikumi.

2. Husqvarna Paplašinātā garantija - Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi (“Paplašinātās garantijas noteikumi”) reglamentē tiesības un pienākumus starp Husqvarna un Pircēju, kas saistīti ar Paplašinātās garantijas
pirkumu, kas attiecas uz norādīto Husqvarna produktu..

3. Definīcijas

Paplašinātās garantijas noteikumu definīciju skaidrojums:

“Patērētājs” nozīmē ikvienu fizisku personu, kura iegādājusies savā īpašumā attiecīgo produktu privātai lietošanai. 

“Tālākpārdevējs” nozīmē Husqvarna autorizēto izplatītāju.

“Paplašinātā garantija” nozīmē garantiju, kā definēts 4. sadaļā (Paplašinātās garantijas apjoms), ko Husqvarna piešķir Pircējam atbilstoši šajā dokumentā norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. 

“Paplašinātās garantijas noteikumi” nozīmē šos noteikumus un nosacījumus, tostarp saistošos dokumentus, kas pievienoti ar atsauci. 

“Paplašinātās garantijas periods” nozīmē laika periodu, kā norādīts 5. sadaļā (Garantijas periods).

“Husqvarna produkts” nozīmē attiecīgo Husqvarna produktu, ko Pircējs ir iegādājies kopā ar Paplašināto garantiju.

“Juridiska persona” nozīmē personu, kuras nav Patērētājs. 

“Pircējs” nozīmē Patērētāju vai Juridisku personu, kura ir iegādājusies Husqvarna produktu.

“Ierobežotā garantija” nozīmē garantiju, kā definēts 1. sadaļā (Husqvarna Ierobežotā garantija).

“Ierobežotās garantijas noteikumi” tie ir noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Ierobežoto garantiju, kā norādīts 1. sadaļā (Husqvarna Ierobežotā garantija).

4. Paplašinātās garantijas apjoms

Iegādājoties Husqvarna produktu kopā ar paplašināto garantiju, tas nozīmē, ka jūs uz paplašinātu laika periodu (kā norādīts 5. sadaļā Garantijas periods) saņemat garantiju atbilstoši Ierobežotās garantijas noteikumiem, kas izklāstīti šajos
Paplašinātās garantijas noteikumos.

Paplašinātā garantija garantē to, ka Husqvarna 5. sadaļā
norādītajā laika periodā (Garantijas periods) pēc saviem ieskaties un bezmaksas remontēs vai nomainīs defektīvu Husqvarna produktu vai kādu tā daļu uz ko attiecas šī Paplašinātā garantija. Ja spēkā ir (i) šie Paplašinātās garantijas noteikumi, (ii) Pircējs apņemas veikt darbības, kas noteiktas Paplašinātās garantijas noteikumos, (iii) ievērot ierobežojumus un izņēmumus, kas norādīti Ierobežotās garantijas noteikumos. 

Paplašināto garantiju [Pircējs] var iegādāties pie (kad tā tiek piedāvāta) Husqvarna autorizētā izplatītāja, iegādājoties Husqvarna produktu, kam tiek piedāvāta Paplašinātā garantija. 

5. Garantijas periods

Iegādājoties Paplašināto garantiju, attiecīgajam Husqvarna produktam tiek nodrošināta garantija 5. sadaļā norādītajā laika periodā (Garantijas periods). Paplašinātās garantijas
periods sākas, kad beidzas Ierobežotās garantijas periods.
Paplašinātās garantijas periodā uz Husqvarna produktu attiecas Paplašinātās garantijas noteikumi, kas norādīti zemāk esošajā tabulā. 

   Paplašinātās garantijas periods  
Husqvarna produkta veids  Patērētāji Profesionāļi
Husqvarna Automower®  3 gadi 2 gadi

 

Papildus spēkā ir šādi ierobežojumi:

a) Husqvarna Automower®: Paplašinātā garantija neattiecas uz akumulatoru.
b) BLi akumulatori: Paplašinātā garantija attiecas tikai uz BLi akumulatoriem kā tādiem. Paplašinātā garantija neattiecas uz produktu, kam akumulators ir komplektācijā.
c) Lai nerastos šaubas, visi Ierobežotās garantijas noteikumos minētie ierobežojumi ( un ne tikai) attiecas uz šo Paplašināto garantiju.

6. Garantijas prasības un ierobežojumi

Uz Husqvarna garantijas nodrošināšanu attiecas Ierobežotās garantijas noteikumi un Paplašinātās garantijas noteikumi, un ir spēka tikai tie. Husqvarna garantijas
nodrošināšana ir atkarīga no Pircēja pienākumu izpildes atbilstoši šiem Paplašinātās garantijas noteikumiem un Ierobežotās garantijas noteikumiem. 

Papildus Paplašinātās un Ierobežotās garantijas noteikumos minētajiem ierobežojumiem, tāpat Pircējam ir jāievēro sekojoši priekšnosacījums, lai viņam būtu tiesības pieteikt garantijas prasības. Ja Pircējs nav izpildījis šīs prasības, Paplašinātā garantija tiek anulēta.

a) Pircējam ir jāiegādājas Paplašinātā garantija attiecīgajam Husqvarna produktam viena (1) gada laikā kopš jaunā Husqvarna produkta iegādes brīža.

b) No iegādes datuma, t.i., ieskaitot gan Ierobežotās garantijas periodu, gan Paplašinātās garantijas periodu, Pircējam ir jāievēro norādījumi produkta lietotāja
rokasgrāmatā un jāekspluatē Husqvarna produkts tam paredzētajā veidā.

c) Pircējam ir jāveic ikgadējā Husqvarna produkta apkope sākot no iegādes datuma. Šāda apkope ir jāveic Husqvarna autorizētajā servisa centrā EEZ vai Šveicē.

d) Husqvarna produkts ir jāreģistrē Husqvarna produktu reģistrācijas sistēmā pirms Paplašinātās garantijas iegādes datuma. 

e) Husqvarna produktam ir jābūt pierādāmai apkopes vēsturei.

Ja Pircējs nav izpildījis 6. sadaļā (Garantijas prasības un ierobežojumi) minētās prasības, Paplašinātā garantija tiek anulēta. Lai nerastos šaubas, Pircējam nav tiesību uz
summas, kas samaksāta par Paplašināto garantiju, atmaksu.

7. Garantijas prasība

Garantijas prasības Paplašinātās garantijas periodā jāsniedz Husqvarna autorizētajam izplatītājam, pie kura Husqvarna produkts ticis iegādāts, vai Husqvarna autorizētajam servisa centram EEZ vai Šveicē.

Šāds paziņojums ir jāsniedz saprātīgā laikā pēc defekta konstatēšanas. 

Husqvarna atbildība ir ierobežota līdz attiecīgā Husqvarna produkta remontam vai nomaiņai. Šajos Paplašinātās garantijas noteikumos sniegtā informācija ir vienīgais un
efektīvais līdzeklis garantijas prasību gadījumā. Pircējam nav tiesību pieprasīt citus līdzekļus vai citu zaudējumu kompensēšanu. Lai nerastos šaubas, Husqvarna neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem ar produktu saistītiem zaudējumiem. 

8. Paplašinātās garantijas cena un maksāšanas līdzekļi

Pircējs piekrīt savlaicīgi veikt apmaksu par Paplašināto garantiju atbilstoši spēkā esošajam cenrādim. Paplašinātā garantija stājas spēkā tikai tad, kad Pircējs ir veicis apmaksu.

9. Personas dati

Saistībā ar Husqvarna produkta reģistrāciju, Husqvarna Group apstrādās Pircēja personas datus. Husqvarna Group personas datu apstrāde tiks veikta atbilstoši Husqvarna konfidencialitātes politikai. Skatīt Husqvarna Konfidencialitātes politika.

Šie Paplašinātās garantijas noteikumi nekādā veidā neietekmē tiesības, ko Pircējam nodrošina spēkā esošie obligātie LR tiesību akti.