Husqvarna Care™

Būt par Husqvarna klientu nozīmē to, ka jūsu produktiem tiks nodrošināta labākā apkope. Mūsu pēcpārdošanas servisa mērķis ir nodrošināt tik ļoti nepieciešamo produktu apkopi un servisu, kas ļauj jums izbaudīt pozitīvu pieredzi darbā ar Husqvarna tehniku. Plašais Husqvarna autorizētais izplatītāju tīkls nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, sākot ar regulāru produkta apkopi un ziemas uzglabāšanu, beidzot ar Pagarināto garantiju, jo mums tas rūp!

Pagarinātās garantijas noteikumi

1. Husqvarna Ierobežotā garantija

Iegādājoties Husqvarna produktu pircējs iegūs Husqvarna ierobežoto garantiju (“Standarta garantija”), kas nodrošina divu (2) gadu ražotāja noteiktu garantiju Patērētājiem vai viena (1) gada — Juridiskām personām. Ar Husqvarna ierobežotās garantijas noteikumiem var iepazīties sadaļā Ierobežotās garantijas noteikumi.

2. Husqvarna Pagarinātā garantija - Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi (“Pagarinātās garantijas noteikumi”) reglamentē tiesības un pienākumus starp Husqvarna un Pircēju, kas saistīti ar Pagarinātās garantijas
pirkumu, kas attiecas uz norādīto Husqvarna produktu. 

3. Definīcijas

Pagarinātās garantijas noteikumu definīciju skaidrojums:

“Patērētājs” nozīmē ikvienu fizisku personu, kura iegādājusies savā īpašumā attiecīgo produktu privātai lietošanai.

“Tālākpārdevējs” nozīmē Husqvarna autorizēto izplatītāju.

“Pagarinātā garantija” nozīmē garantiju, kā definēts 4. sadaļā (Pagarinātās garantijas apjoms), ko Husqvarna piešķir Pircējam atbilstoši šajā dokumentā norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

“Pagarinātās garantijas noteikumi” nozīmē šos noteikumus un nosacījumus, tostarp saistošos dokumentus, kas pievienoti ar atsauci.

“Pagarinātās garantijas periods” nozīmē laika periodu, kā norādīts 5. sadaļā (Garantijas periods).

“Husqvarna produkts” nozīmē attiecīgo Husqvarna produktu, ko Pircējs ir iegādājies kopā ar Pagarināto garantiju.

“Juridiska persona” nozīmē personu, kas nav Patērētājs.

“Pircējs” nozīmē Patērētāju vai Juridisku personu, kura ir iegādājusies Husqvarna produktu.

“Ierobežotā garantija” nozīmē garantiju, kā definēts 1. sadaļā (Husqvarna Ierobežotā garantija).

“Ierobežotās garantijas noteikumi” tie ir noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Ierobežoto garantiju, kā norādīts 1. sadaļā (Husqvarna Ierobežotā garantija).

4. Pagarinātās garantijas apjoms

Iegādājoties Husqvarna produktu kopā ar Pagarināto garantiju, nozīmē, ka jūs uz Pagarinātu laika periodu (kā norādīts 5. sadaļā Garantijas periods) saņemat garantiju atbilstoši Ierobežotās garantijas noteikumiem, kas izklāstīti šajos Pagarinātās garantijas noteikumos.

Pagarinātā garantija garantē to, ka Husqvarna 5. sadaļā norādītajā laika periodā (Garantijas periods) pēc saviem ieskatiem un bez maksas remontēs vai nomainīs defektīvu Husqvarna produktu vai kādu tā daļu uz ko attiecas šī Pagarinātā garantija, ja spēkā ir:
(i) šie Pagarinātās garantijas noteikumi, (ii) Pircējs apņemas veikt darbības, kas noteiktas Pagarinātās garantijas noteikumos, (iii) ievērot ierobežojumus un izņēmumus, kas norādīti Ierobežotās garantijas noteikumos.

agarināto garantiju Pircējs var iegādāties pie Husqvarna autorizētā izplatītāja, iegādājoties Husqvarna produktu, kam tiek piedāvāta Pagarinātā garantija.

5. Garantijas periods

Iegādājoties Pagarināto garantiju, attiecīgajam Husqvarna produktam tiek nodrošināta garantija 5. sadaļā norādītajā laika periodā (Garantijas periods). Pagarinātās garantijas
periods sākas, kad beidzas Ierobežotās garantijas periods.
Pagarinātās garantijas periodā uz Husqvarna produktu attiecas Pagarinātās garantijas noteikumi, kas norādīti zemāk esošajā tabulā.

   Pagarinātās garantijas periods  
Husqvarna produkta veids  Patērētāji  
Husqvarna Automower®  3 gadi  

 

Papildus spēkā ir šādi ierobežojumi:

a) Husqvarna Automower®: Pagarinātā garantija neattiecas uz akumulatoru.
b) Lai nerastos šaubas, visi Ierobežotās garantijas noteikumos minētie ierobežojumi ( un ne tikai) attiecas uz šo Pagarināto garantiju.

6. Garantijas prasības un ierobežojumi

Uz Husqvarna garantijas nodrošināšanu attiecas tikai Ierobežotās un Pagarinātās garantijas noteikumi. Husqvarna garantijas nodrošināšana ir atkarīga no Pircēja pienākumu izpildes atbilstoši šiem Pagarinātās garantijas noteikumiem un Ierobežotās garantijas noteikumiem.

Papildus Pagarinātās un Ierobežotās garantijas noteikumos minētajiem ierobežojumiem, tāpat Pircējam ir jāievēro sekojoši priekšnosacījumi, lai viņam būtu tiesības pieteikt garantijas prasības. Ja Pircējs nav izpildījis šīs prasības, Pagarinātā garantija tiek atteikta.

a) Pircējam ir jāiegādājas Pagarinātā garantija attiecīgajam Husqvarna produktam viena (1) gada laikā kopš jaunā Husqvarna produkta iegādes brīža.

b) No iegādes datuma, t.i., ieskaitot gan Ierobežotās garantijas periodu, gan Pagarinātās garantijas periodu, Pircējam ir jāievēro norādījumi produkta lietotāja rokasgrāmatā un jāekspluatē     Husqvarna produkts tam paredzētajā veidā.

c) Pircējam ir jāveic ikgadējā Husqvarna produkta apkope sākot no iegādes datuma. Šāda apkope ir jāveic Husqvarna autorizētajā servisa centrā EEZ vai Šveicē.

d) Husqvarna produkts ir jāreģistrē Husqvarna produktu reģistrācijas sistēmā pirms Pagarinātās garantijas iegādes datuma.

e) Husqvarna produktam ir jābūt pierādāmai apkopes vēsturei.

Ja Pircējs nav izpildījis 6. sadaļā (Garantijas prasības un ierobežojumi) minētās prasības, Pagarinātā garantija tiek anulēta. Lai nerastos šaubas, Pircējam nav tiesību uz
summas, kas samaksāta par Pagarināto garantiju, atmaksu.

7. Garantijas prasība

Garantijas prasības Pagarinātās garantijas periodā jāiesniedz Husqvarna autorizētajam izplatītājam, pie kura Husqvarna produkts ticis iegādāts, vai citam Husqvarna autorizētajam servisa centram EEZ vai Šveicē.

Šāds paziņojums ir jāiesniedz saprātīgā laikā pēc defekta konstatēšanas.

Husqvarna atbildība ir ierobežota līdz attiecīgā Husqvarna produkta remontam vai nomaiņai. Šajos Pagarinātās garantijas noteikumos sniegtā informācija ir vienīgais un efektīvais līdzeklis garantijas prasību gadījumā. Pircējam nav tiesību pieprasīt citus līdzekļus vai citu zaudējumu kompensēšanu. Lai nerastos šaubas, Husqvarna neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem ar produktu saistītiem zaudējumiem.

8. Pagarinātās garantijas cena un maksāšanas līdzekļi

Pircējs piekrīt savlaicīgi veikt apmaksu par Pagarināto garantiju atbilstoši spēkā esošajam cenrādim. Pagarinātā garantija stājas spēkā tikai tad, kad Pircējs ir veicis apmaksu.

9. Personas dati

Saistībā ar Husqvarna produkta reģistrāciju, Husqvarna Group apstrādās Pircēja personas datus. Husqvarna Group personas datu apstrāde tiks veikta atbilstoši Husqvarna konfidencialitātes politikai. Skatīt Husqvarna Konfidencialitātes politika.

Šie Pagarinātās garantijas noteikumi nekādā veidā neietekmē tiesības, ko Pircējam nodrošina spēkā esošie obligātie LR tiesību akti.