Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διοργανώνει κλήρωση με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή κάνουν σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού στη σελίδα της Husqvarna στο Facebook και το περιεχόμενο του σχολίου θα πρέπει να συμβαδίζει με το ζητούμενο της ανάρτησης, δηλαδή ο συμμετέχων/ουσα να περιγράφει «ένα περιστατικό με μία γυναίκα της ζωής του/της». Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα μίας συμμετοχής στην κλήρωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των σχολίων που πραγματοποιήσει. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρίας και των εταιριών του ίδιου ομίλου, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως το δεύτερο βαθμό. Επιπλέον εξαιρούνται τα επιλεγμένα καταστήματα Husqvarna και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως το δεύτερο βαθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση κατά το χρονικό διάστημα από 04/10/2016 έως την 31/10/2016.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τυχαία ανάσυρση σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 10η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00, στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 92. Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E.» δύναται να μεταθέτει το χρόνο διενέργειας της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών για σπουδαίο λόγο, δημοσιεύοντας τη σχετική αλλαγή στη σελίδα της Husqvarna στο Facebook.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 2 νικητές και 2 επιλαχόντες. Ο κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο ένα συλλεκτικό ροζ αλυσοπρίονο HUSQVARNA 450 Rancher. Αμέσως μετά την ανάδειξη των 2 νικητών, θα κληρωθούν οι 2 επιλαχόντες.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με ανάρτηση στη σελίδα της Husqvarna στο Facebook, εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος νικητής αρνηθεί ή αμελήσει να παραλάβει το δώρο του εντός της στο παρόν τασσόμενης προθεσμίας, η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» θα αναπληρώσει τυχόν κενές θέσεις νικητών από τον κατάλογο των επιλαχόντων. Τα ονόματα των τελικών νικητών, μετά την επιβεβαίωσή τους, θα αναρτηθούν στη σελίδα της Husqvarna στο Facebook.

Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους αυτοπροσώπως από την έδρα της εταιρίας ή κατόπιν συνεννόησης με αυτήν θα τους αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας τους. Η παραλαβή ή παράδοση του δώρου θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ή άλλης επίσημης ταυτότητας του νικητή μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2016. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας για την παραλαβή των δώρων, κάθε υποχρέωση της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E.» παύει να υφίσταται και ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει, εάν θα διαθέσει τα δώρα, χωρίς εκείνη να υπέχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετασχόντων στην κλήρωση.

Όλα τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E.» περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση αποκλειστικά και μόνο μέσω κληρώσεως των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, ούτε βέβαια για μη προσέλευση αυτών για παραλαβή του δώρου ή μη συνεννόηση με τη διοργανώτρια εταιρεία για αποστολή του. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω και την ειδοποίηση των νικητών, η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E.» απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης.

Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E.» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της κλήρωσης, της παραλαβής του δώρου κ.λπ.

Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε ακύρωση της κλήρωσης ή στην άμεση διακοπή της διαδικασίας συμμετοχής στην κλήρωση, για σπουδαίο λόγο, εφόσον το ανακοινώσει στη σχετική σελίδα στο Facebook. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης διακοπής της διαδικασίας – ακύρωσης της κλήρωσης, θα διακόπτεται αυτοδικαίως η κλήρωση και οι νικητές δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους όρους της κλήρωσης, να μεταβάλλει τη διάρκεια συμμετοχής σε αυτήν, την ημερομηνία της κλήρωσης ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα πριν τη διενέργεια της κλήρωσης, με άλλα ίσης αξίας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποίηση θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μετά τη δημοσίευσή της στη σελίδα της Husqvarna στο Facebook.

Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία διατηρηθούν και χρησιμοποιηθούν από τη διοργανώτρια εταιρία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της κλήρωσης, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του νικητή, την αποστολή ή του δώρου στο νικητή κτλ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο της εταιρείας, επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 210 – 5193100 και 210 – 5193260.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην κλήρωση εξυπακούεται ότι ο κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εις το παρόν προβλεπόμενων όρων.