Hand-armvibration

Bakgrund

I EG-direktiv 2002/44/EG anges minimikraven för hur arbetare ska skyddas mot hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå när arbetarna utsätts för mekaniska vibrationer.

Bedömningen av vibrationsexponeringen beräknas i relation till ett standardiserat värde på åtta timmars daglig exponering: A(8). När A(8)-värdet väl har fastställts ska det jämföras med insatsvärdet och gränsvärdet för exponering. I EG-direktivet anges minimikraven. Du måste därför också kontrollera lagstiftningen i varje berörd medlemsstat, för att fastställa huruvida man i respektive lagstiftning har striktare exponeringsvärden.

Beroende på det dagliga insatsvärdet för exponering (EAV) och det dagliga gränsvärdet för exponering (ELV) är arbetsgivaren skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att styra vibrationsexponeringen.

Insatsvärde för exponering (EAV)

Om en användare utsätts för en A(8)-vibrationsexponering som överskrider EAV på 2,5 m/s² måste arbetsgivaren göra en riskbedömning av driften samt införa kontrollåtgärder. Mer information finns i direktiv 2002/44/EG och varje medlemsstats lagstiftning.

Gränsvärde för exponering (ELV)

Under inga omständigheter får någon arbetare utsättas för värden över ELV (5,0 m/s²).

Rekommenderad åtgärd för att sänka vibrationsexponeringen

Använd endast motorverktyg med låga vibrationsnivåer. Detta är den allra viktigaste rekommendationen. Vibrationsdata går normalt att hitta i den tekniska informationen från tillverkaren.

Se till att verktyget används så kort tid som möjligt. A(8)-värdet är en funktion av både vibrationsvärdet och exponeringstiden. Man kan alltså alltid överväga att skära ned på den tid som verktyget används.

Service och underhåll av maskinen. Följ tillverkarens rekommendationer. Framför allt är det viktigt att utföra underhåll av kaputrustningen och de roterande komponenterna, som kan drabbas av obalans på grund av slitage.

Räknare för hand-armvibrationsexponering

Denna räknare är ett stöd för dig när du räknar ut olika typer av vibrationsexponering. Vi har tagit fram beräkningarna under följande förhållanden:

Motsvarande vibrationsvärde, ahv,eq. Uppmätt enligt ISO 5349-1 eller enligt relevant mätningsstandard baserad på ISO 5349-1 för det aktuella motorverktyget.

Typisk daglig exponeringstid, Texp. Exponeringstiden är alltid mindre än den dagliga arbetstiden. För de flesta motorverktyg kommer uppskattningen av Texp från en internationell studie (CEN:s tekniska rapport Vägledning för bedömning av exponering för hand-armvibrationer med hjälp av tillgänglig information inklusive den från maskintillverkare). För de maskintyper som inte ingår i den rapporten har Texp uppskattats utifrån tidsstudier. Se tabell 1.

Bedömningen av A(8) är därför giltig endast under dessa förhållanden. Om en maskin används inom tillämpningsområden som inte hör till standardtillämpningen, eller om exponeringstiden inte är relevant bör du bedöma A(8) med dessa faktorer i åtanke.

Bruksanvisning

Räknaren är uppdelad i två delar. I den vänstra delen beräknas omgående varje motorverktygs individuella A(8)-värde för exponering utifrån 8 timmars användning.

I den högra delen finns själva räknaren. Där beräknas varje verktygs delvisa exponering för andra användningstider än 8 timmar. Om arbetaren väljer att använda flera verktyg under en arbetsdag beräknas även de sammanlagda A(8)-exponeringsvärdena för de verktygen.

Välj motorverktygsmodell. Den valda modellens A(8)-värde och modellens motsvarande vibrationsvärde ahv,eq visas bredvid modellfältet i den vänstra delen. En rad för varje modell läggs till i modellfältet.

Om du vill beräkna ett nytt A(8)-värde för exponering för flera motorverktyg eller flera användartider behöver du bara ange de uppskattade dagliga användningstiderna för de aktuella verktygen i de vita fälten. I kolumnen för partiell daglig exponering ser du resultatet för de olika verktygen. Om du använder flera verktyg beräknas verktygens ackumulerade A(8)-värde för exponering under hela arbetsdagen i cellen nedanför kolumnen för partiell daglig exponering.

Indikatorerna längst ned ändrar färg efter A(8)-värdet. Grön – den dagliga vibrationsexponeringen ligger under 2,5 m/s². Gul – den dagliga vibrationsexponeringen ligger över exponeringsinsatsvärdet på 2,5 m/s². Röd – den dagliga vibrationsexponeringen ligger över exponeringsgränsvärdet på 5 m/s². Om du vill rensa alla celler och börja om klickar du på knappen "Återställ formuläret".

Beräkning för ej listade motorverktyg

A(8)-värdet för exponering är fastställt

I räknaren finns två alternativ för beaktande också av andra hand-armvibrerande motorverktyg. Det enklaste alternativet är när verktygens uppskattade A(8)-värden för exponering har fastställts.

Välj "övrigt" i listan över modeller. När du väljer "övrigt" används automatiskt den typiska vibrationsexponeringstiden för den angivna verktygsgruppen. Se tabell 1.

Redigera namnet i modellfältet (valfritt).

Ange A(8)-värdet för exponering i den tredje kolumnen i den vänstra delen. Använd sedan räknaren enligt beskrivningen i avsnittet Bruksanvisning.

A(8)-värdet för exponering är inte fastställt

Om inget A(8)-värde för exponering finns tillgängligt måste motsvarande vibrationsvärde ahv,eq för varje handtag fastställas. Du behöver vibrationsaccelerationsvärdena ahv för varje handtag och arbetsläge för att kunna fastställa ahv,eq. Värdet för ahv är kvadratroten ur den aritmetiska summan av kvadraterna av vibrationsvärdena ahw mätt i tre axlar vid handtaget. Detta värde bör du få från tillverkaren.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Motsvarande vibrationsvärde ahv,eq är summan av vibrationer i de olika arbetslägena. Här används ahv i räknaren tillsammans med varje driftläges tidssekvenser ti: på så sätt beräknas ahv,eq. Värdet för ahv,eq måste beräknas separat för varje handtag. Dock används endast värdet för det mest utsatta handtaget – alltså ska det värdet anges i räknaren. Det dagliga exponeringsvärdet A(8) beräknas så i räknaren. Resultatet visas i räknarens vänstra del. Med den tredje ekvationen (3) avgörs den dagliga exponeringen när den normaliserats till 8 timmar A(8) med hjälp av motsvarande vibrationsvärde ahv,eq. och den typiska dagliga exponeringstiden Texp för det aktuella verktyget. Se tabell 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Välj "övrigt" i listan över modeller. När du väljer "övrigt" används automatiskt den typiska vibrationsexponeringstiden för den angivna verktygsgruppen. Se tabell 1.

Redigera namnet i modellfältet (valfritt).

Ange ahv,eq-värdet för det sämsta handtaget (det med högst värde) i den andra kolumnen i den vänstra delen i räknaren. Det dagliga exponeringsvärdet A(8) beräknas så i räknaren. Resultatet visas i den tredje kolumnen i räknarens vänstra del.

Tabell 1 – Typiska dagliga exponeringstider

Typiska dagliga exponeringstider för användningen av enskilda motorverktyg under en arbetsdag på åtta timmar. Från CEN:s tekniska rapport Vägledning för bedömning av exponering för hand-armvibrationer med hjälp av tillgänglig information inklusive den från maskintillverkare.

Maskintyp

Tillämpning

Typisk exponeringstid

Motorsågar med topphandtag

Trädarbete

2,4 timmar

Prof. motorsågar < 80 cm³

Avverkning, lantbruk, markarbete

3,7 timmar

Prof. motorsågar > 80 cm³

Tung avverkning

3,7 timmar

Grästrimmers

Markarbete

4,0 timmar

Buskröjare

Vägunderhåll, markarbete

3,5 timmar

Häcksaxar

Markarbete

3,5 timmar

Lövblåsare

Kommuner

3,0 timmar

Kantskärare

Markarbete

3,0 timmar

Kapmaskiner (handhållna)

Byggarbete

1,0 timmar

Kapmaskiner (matarhus)

Byggarbete

2,5 timmar


Obs! De typiska dagliga exponeringstiderna utvärderades i fälttester under representativa förhållanden. I 90 % av de tillämpningsområden som undersöktes var den dagliga exponeringstiden kortare än värdena i tabellen. Uppskattningsvis 10 % av de tillämpningsområden som undersöktes har längre exponeringstid. Det är därför viktigt att genom en noggrann analys av varje aktuell arbetsuppgift avgöra om exponeringstiden är längre.

Tabell 2 – Tidssekvenser

Tidssekvenserna hos driftlägena för motorsågar och andra motorverktyg såsom de beskrivs i CEN:s tekniska rapport Vägledning för bedömning av exponering för hand-armvibrationer med hjälp av tillgänglig information inklusive den från maskintillverkare.

Maskintyp

Tomgång

Uppskattat varvtal

Maximalt varvtal

Motorsåg med topphandtag

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorsågar < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorsågar > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Grästrimmers

1/2 T

1/2 T

Buskröjare

1/2 T

1/2 T

Häcksaxar

1/5 T

4/5 T

Lövblåsare

1/7 T

6/7 T

Kantskärare

1/2 T

1/2 T

Kapmaskiner (handhållna)

1/7 T

6/7 T

Kapmaskiner (matarhus)

1/7 T

6/7 T