No Image Available

REACH-määruse artikli 33 deklaratsioon

REACH ("Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist") on Euroopa Liidu keemiliste ainete õiguslik raamistik, mis jõustus 1. juunil 2007. aastal ning millel on järk-järgulised tähtajad kuni 2018. aastani.

Artikkel 33 Toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabe edastamine

Husqvarna kontsern edastab ainete kohta, mille Euroopa Kemikaaliamet on määratlenud REACH-määruse XIV lisa kandidaataainetena (nn kandidaatainete loetelu), kui nende kontsentratsioon toodetes on suurem kui 0,1 kaaluprotsenti, järgmise teabe.