Käe-käsivarre vibratsioon

Taust

Euroopa Ühenduse direktiiv 2002/44/EÜ sätestab miinimumnõuded töötajate kaitsmiseks nende tervist ja turvalisust mõjutavate ohtude eest, mis võivad tuleneda kokkupuutest mehaanilise vibratsiooniga.

Vibratsiooniga kokkupuutumise hinnanguline väärtus arvutatakse standardse igapäevase kaheksatunnise kokkupuuteväärtuse A(8) põhjal. Pärast A(8) väärtuse määratlemist tuleks seda võrrelda kokkupuute tegevus- ja piirväärtustega. Kuna direktiiv sätestab miinimumnõuded, on väga oluline kontrollida iga üksiku asjakohase liikmesriigi seadusandlust, et teha kindlaks, kas see määratleb rangemad kokkupuuteväärtused.

Olenevalt igapäevase kokkupuute tegevusväärtusest (EAV) ja igapäevasest kokkupuute piirväärtusest (ELV) on tööandja kohustatud rakendama sobivaid meetmeid vibratsiooniga kokkupuute ohjamiseks.

Kokkupuute tegevusväärtus (EAV)

Kui kasutaja puutub kokku vibratsiooniga A(8), mille EAV väärtus ületab 2,5 m/s², peab tööandja tegema töö riskihindamise ja rakendama ohjemeetmeid. Lisateabe saamiseks vt direktiivi 2002/44/EÜ ja liikmesriigi õigusakte.

Kokkupuute piirväärtus (ELV)

Ühelgi juhul ei tohiks töötajad puutuda kokku vibratsiooniga, mis ületab ELV väärtust (5,0 m/s²).

Soovitatav toiming vibratsiooniga kokkupuute vähendamiseks

Kasuta ainult madala vibratsioonitasemega elektritööriistu. Seda soovitust võib pidada kõige olulisemaks. Vibratsiooniandmed on sageli leitavad tootja tehnilisest teabest.

Vähenda tööriista kasutusaega. Kuna A(8) väärtus on nii vibratsiooni- kui ka kokkupuuteaja väärtus, on üks võimalus alati tööaega lühendada.

Hoolda ja korrasta masinat. Järgi tootja soovitusi. Eriti oluline on hooldada lõikeseadmeid ja pöörlevaid osasid, mis võivad kulumise tõttu tasakaalust välja minna.

Käe-käsivarre vibratsiooni kalkulaator

See kalkulaator töötati välja vibratsiooniga kokkupuute arvutamiseks ja seda tehti järgmistel tingimustel.

Ekvivalentne vibratsiooniväärtus, ahv,eq. Mõõdetud kooskõlas standardiga ISO 5349-1 või sellel põhineva asjakohase standardiga konkreetse elektritööriista kohta.

Tüüpiline igapäevane kokkupuuteaeg, Texp Kokkupuuteaeg on alati lühem kui igapäevane tööaeg. Enamiku elektritööriistade puhul on Texp aluseks rahvusvaheline uuring (Euroopa Standardikomitee tehniline aruanne „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery” (Suunised käele rakenduva vibratsiooniga kokkupuute hindamiseks seadmetootjate teabe põhjal)). Aruandes käsitlemata masinatüüpide puhul on väärtus Texp saadud hinnanguliselt ajauuringute põhjal. Vt tabelit 1.

Seetõttu kehtib A(8) hindamine ainult nende tingimuste puhul. Kui masinat kasutatakse mittestandardses töövaldkonnas või kui kokkupuuteaeg pole asjakohane, tuleb A(8) hindamisel neid tegureid arvesse võtta.

Kasutussuunised

Kalkulaator on jaotatud kahte ossa: vasakul kuvatakse iga elektritööriista individuaalne kokkupuuteväärtus A(8) kaheksatunnise kasutusaja põhjal.

Paremas osas asub tegelik kalkulaator, mis arvutab iga tööriista osalise kokkupuuteväärtuse iga kasutusaja kohta, mis erineb kaheksast tunnist. Kui töötaja otsustab kasutada tööpäeva jooksul mitut tööriista, arvutab kalkulaator ka nende kokkupuute koguväärtuse A(8).

Vali elektritööriista mudel. Valitud mudeli A(8) väärtus ja mudeli ekvivalentne vibratsiooniväärtus ahv,eq kuvatakse vasakpoolse osa mudelivälja kõrval. Mudeliväli lisab iga mudeli kohta ühe rea.

Uue A(8) kokkupuuteväärtuse arvutamiseks mitme elektritööriista või mitme kasutaja kohta sisesta valgetele väljadele lihtsalt nende tööriistade hinnangulised igapäevased tööajad. Iga tööriista tulemust saad lugeda igapäevase osalise kokkupuuteväärtuse veerust. Kui kasutad mitut tööriista, arvutab kalkulaator tööriistade kokkupuute koondväärtused A(8) kogu päeva kohta igapäevase osalise kokkupuuteväärtuse veeru all olevas lahtris.

Alaservas kuvatavad tuled muutuvad koos A(8) väärtusega. Roheline – igapäevane vibratsiooniga kokkupuude on alla 2,5 m/s². Kollane – igapäevane vibratsiooniga kokkupuude ületab kokkupuute tegevusväärtust 2,5 m/s². Punane – igapäevane vibratsiooniga kokkupuude ületab kokkupuute tegevusväärtust 5 m/s². Kõigi lahtrite tühjendamiseks ja uuesti alustamiseks klõpsa nupul „Lähtesta vorm”.

Arvutus loetlemata elektritööriistade puhul

A(8) kokkupuuteväärtus on teada

Kalkulaatoril on kaks võimalust kaasata ka teine käe-käsivarre vibratsiooni põhjustav elektritööriist. Lihtsaim võimalus on see, kui tööriistade A(8) nimi-kokkupuuteväärtused on teada.

Vali mudelite loendist „muu”. „Muu” valimisel kasutab kalkulaator automaatselt tüüpilist vibratsiooniga kokkupuute aega kõnealuse tooterühma kohta. Vt tabelit 1. Muuda mudeliväljal olevat nime (pole kohustuslik). Sisesta A(8) kokkupuuteväärtus vasakpoolse osa kolmandasse veergu. Seejärel kasuta kalkulaatorit, nagu on kirjeldatud jaotises „Kasutussuunised”.

A(8) kokkupuuteväärtus pole teada

Kui kokkupuuteväärtus A(8) pole teada, tuleb määratleda ekvivalentne vibratsiooniväärtus ahv,eq iga käepideme kohta. ahv,eq kindlakstegemiseks on vaja vibratsioonikiirenduse väärtusi ahv iga käepideme ja töörežiimi kohta. ahv on ruutjuur vibratsiooniväärtuste ahw ruutude aritmeetilisest summast (ahv on mõõdetud käepideme kolmel teljel ja selle väärtuse peab esitama tootja).
equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalentne vibratsiooniväärtus ahv,eq on eri töörežiimide vibratsioonide summa. Siin kasutab kalkulaator ahv,eq arvutamiseks valemit ahv koos iga töörežiimi ajareaga ti. ahv,eq tuleb arvutada iga käepideme kohta eraldi. Kuna kasutatakse ainult halvimat käepideme väärtust, tuleb see väärtus sisestada kalkulaatorisse. Nüüd teeb kalkulaator kindlaks igapäevase kokkupuuteväärtuse A(8), mis kuvatakse kalkulaatori vasakus osas. Kalkulaator kasutab kolmandat valemit (3), et teha kindlaks kaheksale tunnile normaliseeritud igapäevane kokkupuuteväärtus A(8), kasutades ekvivalentset vibratsiooniväärtust ahv,eq ja kõnealuse tööriista tüüpilist igapäevast kokkupuuteaega Texp. Vt tabelit 1.
Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Vali mudelite loendist „muu”. „Muu” valimisel kasutab kalkulaator automaatselt tüüpilist vibratsiooniga kokkupuute aega kõnealuse tooterühma kohta. Vt tabelit 1.

Muuda mudeliväljal olevat nime (pole kohustuslik).

Sisesta käepideme halvim (maksimaalne) ahv,eq väärtus kalkulaatori vasakpoolse osa teise veergu. Nüüd teeb kalkulaator kindlaks igapäevase kokkupuuteväärtuse A(8), mis kuvatakse kalkulaatori vasakpoolse osa kolmandas veerus.

Tabel 1 – tüüpilised igapäevased kokkupuuteajad

Eraldiseisvate elektritööriistade tüüpilised igapäevased kokkupuuteajad kaheksatunnise tööpäeva vältel. Euroopa Standardikomitee tehnilisest aruandest „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery” (Suunised käele rakenduva vibratsiooniga kokkupuute hindamiseks seadmetootjate teabe põhjal).

Masina tüüp

Kasutusala

Tüüpiline kokkupuuteaeg

Pealmise käepidemega kettsaed

Puuhooldus

2,4 tundi

Professionaalsed kettsaed < 80 cm³

Puude langetamine, haljastustööd

3,7 tundi

Professionaalsed kettsaed > 80 cm³

Ulatuslik langetamine

3,7 tundi

Murutrimmerid

Haljastustööd

4,0 tundi

Võsalõikurid

Teehooldus, haljastustööd

3,5 tundi

Hekilõikurid

Haljastustööd

3,5 tundi

Lehepuhurid

Linnahaljastus

3,0 tundi

Servalõikurid

Haljastustööd

3,0 tundi

Lõikemasinad (käeshoitavad)

Ehitus

1,0 tundi

Lõikemasinad (pingid)

Ehitus

2,5 tundi


NB! Antud tüüpilisi igapäevaseid kokkupuuteaegu on hinnatud välitestidega asjakohastes tingimustes. 90% puhul kõigist uuritud kasutusvaldkondadest oli igapäevane kokkupuuteaeg lühem kui tabelis toodud väärtused. Hinnanguliselt 10% puhul uuritud kasutusvaldkondadest esineb pikemaid kokkupuuteaegu. Seetõttu on oluline spetsiaalset tööülesannet hoolikalt analüüsida, et teha kindlaks, kas kokkupuuteaeg on pikem.

Tabel 2 – ajaread

Kettsaagide ja muude elektritööriistade töörežiimide ajaread, nagu on kirjeldatud Euroopa Standardikomitee tehnilises aruandes „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery” (Suunised käele rakenduva vibratsiooniga kokkupuute hindamiseks seadmetootjate teabe põhjal).

Masina tüüp

Tühikäik

Nimikiirus

Max kiirus

Pealmise käepidemega kettsaed

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Professionaalsed kettsaed < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Professionaalsed kettsaed > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Murutrimmerid

1/2 T

1/2 T

Võsalõikurid

1/2 T

1/2 T

Hekilõikurid

1/5 T

4/5 T

Lehepuhurid

1/7 T

6/7 T

Servalõikurid

1/2 T

1/2 T

Lõikemasinad (käeshoitavad)

1/7 T

6/7 T

Lõikemasinad (pingid)

1/7 T

6/7 T