Zásady ochrany osobních údajů

Velice si vážíme vašeho zájmu o Skupinu Husqvarna i o naše produkty a služby. Ochrana vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních priorit. Vzhledem k tomu vás žádáme a důrazně vám doporučujeme, abyste si předtím, než začnete používat naše webové stránky i jakékoli jejich dílčí odvozené webové stránky (všechny dohromady dále také jen „Stránky“), pečlivě přečetli a podrobně se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále také jen „Zásady“). Zároveň vás výslovně upozorňujeme, že použitím Stránek vyjadřujete svůj souhlas se závazností uvedených Zásad.

V Zásadách je – v souladu s platnou zákonnou úpravou – specifikována a vysvětlena ochrana vašich osobních údajů i jejich shromažďování, uchovávání a zpracování, ke kterému dochází při použití Stránek nebo v souvislosti s tím. Pokud s uvedenými Zásadami (ať už zcela, nebo v jakékoli jejich části či částech) nesouhlasíte, neměli byste tyto naše Stránky používat.

Zmíněné Zásady mohou být čas od času měněny, doplňovány, nahrazovány, aktualizovány nebo jinak upravovány. Proto je, prosím, pravidelně sledujte a podrobně se seznamujte se všemi jejich postupně prováděnými úpravami.

Úvodní ustanovení

Vezměte, prosím, na vědomí, že pro účely využití některých funkcí našich Stránek, pro účast v některých našich marketingových nebo jiných aktivitách či pro získání přístupu k některým našim produktům anebo službám bude nutné, abyste v odpovídajících částech Stránek poskytli provozovateli Stránek /jímž je společnost Husqvarna AB (publ), se sídlem Jönköping, Švédské království, company reg. no. 556000-5331 – dále také jen „Provozovatel“/ požadované údaje, které určují vaši totožnost, jako je například jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo apod. (dále také jen „Osobní údaje“).

Vzhledem k tomu je naprosto nezbytné, abyste: (a) si uvědomili a pochopili potřebu požadování, shromažďování, uchovávání a zpracování vašich Osobních údajů prostředky, způsobem, v rozsahu a za podmínek, obsažených v Zásadách (které plně respektují platnou zákonnou úpravu ochrany osobních údajů v České republice, vyplývající z platného zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále také jen „Zákon“) a (b) vyjádřili s tím – tam, kde je to Zákonem předepsáno – konkrétní, jednoznačný a informovaný souhlas.

Osobní údaje, které poskytnete Provozovateli, jsou chráněny Zákonem a těmito Zásadami.

Zpracování osobních údajů

Veškeré vámi poskytnuté Osobní údaje jsou shromažďovány, uchovávány, spravovány a zpracovávány Provozovatelem jako jejich správcem, a to – není-li v konkrétním případě uvedeno jinak – především k účelu: (a) přístupu subjektů Osobních údajů k produktům a službám, nabízeným na Stránkách a/nebo příslušnými subjekty ze Skupiny Husqvarna, (b) nabízení obchodu či služeb subjektům Osobních údajů (přímý marketing) a (c) online i jiné odpovídající komunikace, která s tím souvisí.

Všude tam, kde to Zákon předepisuje nebo Zásady požadují, bude před zpracováním vašich Osobních údajů od vás vyžádán váš konkrétní, jednoznačný a informovaný souhlas ve smyslu Zákona s takovým zpracováním Osobních údajů, zahrnující i účel jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být podle Zákona zpracovávány bez souhlasu subjektu Osobních údajů zejména: (A) jestliže se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, (B) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt Osobních údajů, nebo pro jednání o uzavření či změně smlouvy uskutečňované na návrh subjektu Osobních údajů, (C) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby (není-li takové zpracování v rozporu s právem subjektu Osobních údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života).

Provozovatel Stránek také podle Zákona může použít za účelem nabízení obchodu nebo služeb (přímý marketing): jméno, příjmení a adresu subjektu Osobních údajů (a to i bez jeho souhlasu), pokud tyto Osobní údaje byly získány z veřejného seznamu či v souvislosti s činností Provozovatele Stránek jako správce Osobních údajů (ledaže by s tím subjekt takových Osobních údajů písemně vyslovil nesouhlas).

Provozovatel Stránek jako správce Osobních údajů transparentně plní všechny informační a poučovací povinnosti vůči subjektům Osobních údajů i veškeré oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, které vyplývají ze Zákona, jakož i další související oznamovací a ohlašovací povinnosti.

Zpracovávané Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (déle jen tehdy, umožňuje-li to Zákon).

Provozovatel Stránek vás může požádat o případné doplňující Osobní nebo jiné údaje za účelem zpřesnění či zlepšení příslušného datového souboru, účinnějšího provádění přímého marketingu anebo zasílání pozvánek na marketingové nebo jiné akce pořádané příslušnými subjekty ze Skupiny Husqvarna. Přitom bude vždy záležet pouze na vás, zda takové doplňující údaje Provozovateli poskytnete.

Provozovatel Stránek také shromažďuje souborné nebo jiné podobné informace o používání Stránek, které obvykle nemají povahu jmenovitých Osobních údajů. Takové informace, jež se netýkají určeného nebo určitelného subjektu údajů, bývají shromažďovány neadresně (anonymně) a slouží hlavně ke zlepšování kvality našich online služeb, k inovaci Stránek, ke statistickým účelům apod.

Nevyhledáváme ani vědomě neshromažďujeme, neuchováváme a nezpracováváme Osobní údaje od subjektů mladších 18 let. Naše Stránky nejsou pro takové subjekty určeny. Doporučujeme proto rodičům i ostatním pečovatelům o nezletilé děti, aby se aktivně zajímali o jejich zájmy a aktivity na internetu a byli nám v tomto našem úsilí účinně nápomocni.

Nevyhledáváme a nezpracováváme ani citlivé údaje ve smyslu Zákona.

Možnosti převádění osobních údajů

Provozovatel Stránek jako správce Osobních údajů uživatelů Stránek nebude tyto zpracovávané Osobní údaje poskytovat dalším osobám (příjemcům) ani je na ně jakkoli převádět (jinak než pro účely routingu), a to s výjimkami případů, kdy: (a) subjekt Osobních údajů dá k takovému postupu souhlas, (b) takové poskytnutí je vyžadováno Zákonem nebo jiným platným obecně závazným právním předpisem či pravomocným rozhodnutím soudu, (c) k takovému poskytnutí dojde za účelem ochrany práv anebo majetku správce Osobních údajů, (d) k takovému poskytnutí dojde za účelem ochrany zdraví, života nebo majetku uživatele (uživatelů) Stránek, (e) Osobní údaje budou převedeny na oprávněného zpracovatele Osobních údajů, s nímž má správce těchto Osobních údajů v souladu se Zákonem uzavřenou účinnou smlouvu o zpracování uvedených Osobních údajů, či (f) kdy se správce (resp. oprávněný zpracovatel) Osobních údajů důvodně domnívá, že takový postup je odůvodněn anebo je vyžadován Zákonem, jiným platným obecně závazným právním předpisem, pravomocným rozhodnutím soudu nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným příslušným dozorovým úřadem.

Případné předávání zpracovávaných Osobních údajů do jiných členských států EU se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

Soubory cookie

  1. Webové stránky mohou používat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které do vašeho počítače uloží webová stránka, kterou navštěvujete. Slouží ke zvýšení funkčnosti webových stránek a pomáhají nám analyzovat jejich využití. Existují dva druhy souborů cookie: Jeden druh souborů cookie se používá k „zapamatování“ informací, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, a je uchováván po určité časové období v počítači tak dlouho, dokud se nerozhodnete z této služby „odhlásit“. Pokud nepoužíváte funkci „Nežádejte mě v budoucnu o uživatelské jméno a heslo“, takové soubory cookie nebudou nikdy uloženy do vašeho počítače.
  2. Tento druh cookie slouží ke sledování například toho, jaký jazyk webové stránky jste si zvolili. Při vaší návštěvě webové stránky jsou takové soubory cookie dočasně uloženy v paměti vašeho počítače. Dočasný soubor cookie není ve vašem počítači uložen dlouho a po zavření webového prohlížeče obvykle zmizí. Používáním souborů cookie se společnost HUSQVARNA snaží lépe zacílit relevantní informace na návštěvníky svých stránek.
Stránky mohou používat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které do vašeho počítače uloží vámi navštívená webová stránka. Tyto soubory cookie slouží ke zvýšení funkčnosti webových stránek a pomáhají provozovatelům webových stránek analyzovat jejich využití.
Existují dva druhy souborů cookie. První druh souborů cookie se používá k „zapamatování“ informací, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, a je uchováván v počítači tak dlouho, dokud se nerozhodnete z této služby „odhlásit“. Druhý druh souborů cookie slouží ke sledování například toho, jaký jazyk webové stránky jste si zvolili apod. Při vaší návštěvě webové stránky jsou takové soubory cookie dočasně uloženy v paměti vašeho počítače. Dočasný soubor cookie nebývá ve vašem počítači uložen dlouho a po zavření webového prohlížeče obvykle zmizí.

Používáním souborů cookie se Provozovatel Stránek snaží lépe zacílit relevantní informace na návštěvníky svých Stránek. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie při vaší návštěvě Stránek, většina internetových prohlížečů umožňuje odmítnutí souborů cookie pomocí změny nastavení prohlížeče. Tento krok však zároveň může omezit funkčnost a/nebo možnosti vašeho používání Stránek. Podrobnější informace o souborech cookie používaných na Stránkách můžete najít zde.

Další informace o souborech cookie používaných na stránkách husqvarna.com

Opravy a vymazání zpracovávaných Osobních údajů

Provozovatel Stránek jako správce Osobních údajů průběžně činí všechny přiměřené kroky     k zajištění toho, aby vaše zpracovávané Osobní údaje byly vždy přesné, úplné a aktuální. Přitom je vaší povinností poskytnout ke zpracování pokaždé jen Osobní údaje, které jsou v době jejich poskytnutí přesné, úplné a aktuální. Jestliže později zjistíte, že Osobní údaje, které jste nám poskytli, nejsou přesné, úplné nebo aktuální, jste povinni Provozovatele Stránek (a to případně i prostřednictvím společnosti Husqvarna Česko s.r.o., jako našeho autorizovaného distributora v České republice) na to písemně nebo e-mailem či jiným vhodným elektronickým způsobem neprodleně upozornit, tak, aby vaše zpracovávané Osobní údaje mohly být co možná nejdříve opraveny.

Po celou dobu zpracování vašich Osobních údajů si můžete (a to případně i prostřednictvím společnosti Husqvarna Česko s.r.o. jako našeho autorizovaného distributora v České republice) kdykoli ověřit, zda vaše Osobní údaje jsou zpracovávány ve vámi poskytnuté přesné, úplné a aktuální podobě, a kdykoli nás požádat o jejich případnou opravu (aktualizaci) nebo vymazání z dalšího zpracování (právo subjektu Osobních údajů „být zapomenut“). Každému takovému vašemu oprávněnému požadavku bude v co možná nejkratší době vyhověno. Správce (resp. zpracovatel) Osobních údajů přitom plní všechny odpovídající povinnosti ohledně likvidace zpracovávaných Osobních údajů, které vyplývají ze Zákona.

Zabezpečení zpracovávaných Osobních údajů

Provozovatel Stránek, jenž je správcem Osobních údajů, i jejich oprávněný zpracovatel soustavně vynakládají velké úsilí na zabezpečení zpracovávaných Osobních údajů (datových souborů) před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před jakýmkoli jejich únikem a před jakýmkoli jiným jejich zneužitím. Za tím účelem v souladu se Zákonem nepřetržitě využívají vhodné technologické a organizační postupy i opatření.

V rámci uvedených postupů a opatření správce i oprávněný zpracovatel Osobních údajů také posuzují všechna související rizika ve smyslu Zákona a provádějí jejich analýzy.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Provozovatel Stránek ani žádný jiný subjekt ze Skupiny Husqvarna zásadně nesleduje, nekontroluje a nekomentuje konkrétní aktuální obsah takových webových stránek třetích stran, a nenese tedy žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost, přesnost nebo spolehlivost, a to ani z hlediska ochrany osobních údajů. Webové stránky třetích stran mohou do vašeho počítače umisťovat své vlastní soubory cookie a/nebo mít jiné způsoby vyhledávání, shromažďování a zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste se před použitím takových webových stránek třetích stran vždy náležitě seznámili s pravidly a procesy ochrany osobních údajů, které obsahují.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo na základě svého vlastního uvážení kdykoli aktualizovat, měnit, doplňovat, nahrazovat nebo jakkoli jinak upravovat Zásady i jakoukoli jejich část či části, a to i bez předchozího upozornění. Veškeré takové úpravy Zásad nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách. Pokud budete tyto Stránky používat nadále i po zveřejnění jejich provedených úprav, bude to považováno za vyjádření vašeho souhlasu s takto provedenými úpravami Zásad.

Nevyplývá-li z těchto Zásad jinak, řídí se ochrana i shromažďování, uchovávání a zpracování Osobních údajů uživatelů Stránek, používajících Stránky na území České republiky, včetně všech záležitostí, právních vztahů a veškerých dalších náležitostí, které s tím jakkoli souvisejí, platným zákonem České republiky o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost upozorňujeme, že dne 27.04.2016 bylo přijato nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označované jako GDPR, které se podle svého Článku 99 stane ode dne 25.05.2018 závazným v celém rozsahu a přímo použitelným ve všech členských státech EU.

V případě jakýchkoli dotazů, požadavků nebo podnětů, týkajících se Zásad ochrany osobních údajů, shromažďování, uchovávání, a zpracování vašich Osobních údajů či jejich ochrany, nás můžete kdykoli kontaktovat, a to případně i prostřednictvím společnosti Husqvarna Česko s.r.o. jako našeho autorizovaného distributora v České republice na její e-mailové adrese: marketing@cz.husqvarna.com.

(Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 25.04.2017.)