Κραδασμοί στο σύστημα χεριού-βραχίονα

Υπόβαθρο

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/44/ΕΟΚ προδιαγράφει τις ελάχιστες απατήσεις για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, οι οποίοι ανακύπτουν ή ενδέχεται να ανακύψουν από την έκθεσή τους σε μηχανικούς κραδασμούς.

Η εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς συγκρίνεται με μια πρότυπη τιμή έκθεσης, A(8), η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών ημερησίως. Αφού υπολογιστεί η τιμή A(8), αυτή θα πρέπει να συγκριθεί με την ημερήσια οριακή τιμή έκθεσης και την ημερήσια τιμή έκθεσης για την ανάληψη δράσης. Εκτός από την Οδηγία η οποία προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις, είναι εξίσου ουσιώδες να ελέγχεται η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εν λόγω νομοθεσία ορίζει πιο αυστηρές τιμές έκθεσης.

Με βάση την ημερήσια τιμή έκθεσης για την ανάληψη δράσης (Exposure Action Value, EAV) και την ημερήσια οριακή τιμή έκθεσης (Exposure Limit Value, ELV), ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση σε κραδασμούς.

Τιμή έκθεσης για την ανάληψη δράσης (EAV)

Κάθε φορά που ένας χειριστής υποβάλλεται σε έκθεση σε κραδασμούς A(8) που υπερβαίνει την τιμή EAV στα 2,5 m/s², ο εργοδότης πρέπει να διενεργήσει μια μελέτη εκτίμησης των κινδύνων της συγκεκριμένης εργασίας και να λάβει μέτρα περιορισμού της έκθεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/44/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους-μέλους.

Οριακή τιμή έκθεσης (ELV)

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε συνθήκες κραδασμών άνω της τιμής ELV (5,0 m/s²).

Συνιστώμενα μέτρα για τη μείωση της έκθεσης σε κραδασμούς

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εργαλεία μα χαμηλούς κραδασμούς. Η σύσταση αυτή θα πρέπει να θεωρείται ως η πλέον σημαντική. Δεδομένα κραδασμών συχνά περιλαμβάνονται στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

Μείωση του χρόνου χρήσης του εργαλείου. Επειδή η τιμή A(8) είναι συνάρτηση τόσο της τιμής κραδασμού όσο και του χρόνου έκθεσης, ένας εναλλακτικός τρόπος είναι πάντα να μειώνεται ο χρόνος εργασίας.

Εκτέλεση εργασιών σέρβις και συντήρησης του μηχανήματος. Ακολουθείτε στις συστάσεις του εκάστοτε κατασκευαστή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργείται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού κοπής και των περιστροφικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να χάσουν τη ζυγοστάθμισή τους λόγω φυσιολογικών φθορών.

Υπολογισμός έκθεσης του συστήματος χεριού-βραχίονα σε κραδασμούς

Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε ως βοήθημα για τον υπολογισμό της έκθεσης σε κραδασμούς και εκτελείται στις εξής συνθήκες:

Ισοδύναμη τιμή κραδασμών, ahv,eq. Μέτρηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 5349-1 ή σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο μετρήσεων που βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 5349-1 για το συγκεκριμένο εργαλείο.

Τυπικός χρόνος ημερήσιας έκθεσης, Texp. Ο χρόνος έκθεσης είναι πάντοτε μικρότερος από τον ημερήσιο χρόνο εργασίας. Για τα περισσότερα εργαλεία, η εκτίμηση του Texp προκύπτει από μια διεθνή μελέτη (Τεχνική Έκθεση της CEN με τίτλο “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery”, μτφρ.: Κατευθυντήρια γραμμή για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς μεταδιδόμενους στο χέρι βάσει πληροφοριών που παρέχονται από κατασκευαστές μηχανημάτων). Για τύπους μηχανημάτων που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, το Texp έχει εκτιμηθεί από χρονικές μελέτες. Βλ. πίνακα 1.

Η εκτίμηση της τιμής A(8) είναι συνεπώς έγκυρη μόνο στις παραπάνω συνθήκες. Εάν ένα μηχάνημα χρησιμοποιείται σε μη πρότυπη εφαρμογή εργασίας ή εάν ο χρόνος έκθεσης δεν είναι σχετικός, τότε η εκτίμηση της τιμής A(8) θα πρέπει να γίνεται αφού ληφθούν υπόψη αυτοί οι παράγοντες.

Οδηγίες χρήσης

Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο ενότητες, εκ των οποίων η αριστερή δίνει αμέσως την επιμέρους τιμή έκθεσης A(8) κάθε εργαλείου με βάση ένα χρόνο χρήσης 8 ωρών.

Η δεξιά ενότητα είναι η πραγματική εφαρμογή υπολογισμού της μερικής έκθεσης κάθε εργαλείου σε κάθε χρόνο χρήσης που υπερβαίνει τις 8 ώρες. Εάν ο εργαζόμενος επιλέξει να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα εργαλεία κατά τη διάρκεια της ημέρας εργασίας του, η εφαρμογή υπολογίζει και τις τιμές συνολικής έκθεσης A(8).

Επιλέξτε μοντέλο εργαλείου. Η τιμή A(8) του επιλεγμένου εργαλείου και η ισοδύναμη τιμή κραδασμών του μοντέλου ahv,eq θα εμφανιστούν δίπλα στο πεδίο του μοντέλου στην αριστερή ενότητα. Το πεδίο του μοντέλου προσθέτει μία σειρά για κάθε μοντέλο.

Για να υπολογίσετε μια νέα τιμή έκθεσης A(8) όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα εργαλεία ή για διάφορους χρόνους χρήσης, απλώς πληκτρολογήστε μέσα στα λευκά πεδία τους εκτιμώμενους ημερήσιους χρόνους εργασίας των καθορισμένων εργαλείων. Διαβάστε το αποτέλεσμα για κάθε εργαλείο, στη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα εργαλεία, η εφαρμογή θα υπολογίσει το άθροισμα του χρόνου έκθεσης A(8) των εργαλείων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας εργασίας, στο κελί κάτω από τη στήλη των μερικών ημερήσιων εκθέσεων.

Τα φωτάκια στο κάτω μέρος θα αλλάξουν χρώμα, ανάλογα με την τιμή A(8). Πράσινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι μικρότερη από 2,5 m/s². Κίτρινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι μεγαλύτερη από 2,5 m/s². Κόκκινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή των 5 m/s². Για να σβήσετε όλα τα κελιά και να ξαναρχίσετε από την αρχή, κάντε κλικ στο κουμπί “Reset form" (Επαναφορά φόρμας).

Υπολογισμός για εργαλεία που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα

Η τιμή έκθεσης A(8) είναι γνωστή

Η εφαρμογή έχει δύο επιλογές, για να συμπεριλαμβάνει και άλλα εργαλεία που προκαλούν κραδασμούς στο σύστημα χεριού-βραχίονα. Η απλούστερη επιλογή είναι όταν οι ονομαστικές τιμές έκθεσης A(8) των εργαλείων είναι γνωστές.

Από τη λίστα μοντέλων, επιλέξτε “άλλο”. Επιλέγοντας “άλλο” η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτόματα τον τυπικό χρόνο έκθεσης σε κραδασμούς για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαλείων. Βλ. πίνακα 1.

Επεξεργαστείτε το όνομα στο πεδίο μοντέλου (δεν είναι απαραίτητο).

Πληκτρολογήστε την τιμή έκθεσης A(8) στην τρίτη στήλη της αριστερή ενότητας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή όπως περιγράφεται στην ενότητα “Οδηγίες χρήσης”.

Η τιμή έκθεσης A(8) δεν είναι γνωστή

Εάν η τιμή έκθεσης A(8) δεν είναι γνωστή, πρέπει να προσδιοριστεί η ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq για κάθε λαβή. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή ahv,eq, χρειάζονται οι τιμές επιτάχυνσης κραδασμών ahv για κάθε λαβή και τρόπο λειτουργίας. Το ahv ισούται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμητικού αθροίσματος των τετραγώνων των τιμών κραδασμών ahw που έχουν μετρηθεί και προς τους τρεις άξονες στη λαβή, και οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Η ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq είναι το άθροισμα των κραδασμών σε διάφορους τρόπους λειτουργίας. Εδώ, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το ahv σε συνδυασμό με τις χρονικές ακολουθίες ti σε κάθε τρόπο λειτουργίας, προκειμένου να υπολογίσει το ahv,eq. Το ahv,eq πρέπει να υπολογιστεί για κάθε λαβή χωριστά. Ωστόσο, επειδή χρησιμοποιείται μόνο η τιμή της χειρότερης λαβής, αυτή θα είναι και η τιμή που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα προσδιορίσει την τιμή ημερήσιας έκθεσης A(8), η οποία θα εμφανιστεί στην αριστερή ενότητα της εφαρμογής. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τρίτη εξίσωση (3), για να προσδιορίσει την, κανονικοποιημένη για 8 ώρες, ημερήσια έκθεση A(8) με βάση την τιμή ισοδύναμων κραδασμών ahv,eq και τον τυπικό χρόνο ημερήσιας έκθεσης Texp για το συγκεκριμένο εργαλείο. Βλ. πίνακα 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Από τη λίστα μοντέλων, επιλέξτε “άλλο”. Επιλέγοντας “άλλο”, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτόματα τον τυπικό χρόνο έκθεσης σε κραδασμούς για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαλείων. Βλ. πίνακα 1.

Επεξεργαστείτε το όνομα στο πεδίο μοντέλου (δεν είναι απαραίτητο).

Πληκτρολογήστε τη χειρότερη (μέγιστη) τιμή ahv,eq της λαβής στη δεύτερη στήλη της αριστερής ενότητας της εφαρμογής. Τότε, η εφαρμογή θα προσδιορίσει την τιμή ημερήσιας έκθεσης A(8), η οποία θα εμφανιστεί στην τρίτη στήλη της αριστερής ενότητας της εφαρμογής.

Πίνακας 1 - Τυπικοί χρόνοι ημερήσιας έκθεσης

Τυπικοί χρόνοι ημερήσιας έκθεσης για τη χρήση ενός εργαλείου στη διάρκεια ενός εργάσιμου 8ώρου. Από την τεχνική έκθεση της CEN με τίτλο "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery" (Κατευθυντήρια οδηγία για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς που μεταδίδονται στο χέρι βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές μηχανημάτων).

Τύπος μηχανήματος

Εφαρμογή

Τυπικός χρόνος έκθεσης

Πάνω λαβή αλυσοπρίονου

Περιποίηση δένδρων

2,4 ώρες

Επαγγελματικά αλυσοπρίονα < 80 cm³

Ελαφριά υλοτομία, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

3,7 ώρες

Επαγγελματικά αλυσοπρίονα > 80 cm³

Βαριά υλοτομία

3,7 ώρες

Χορτοκοπτικά

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

4,0 ώρες

Θαμνοκοπτικά

Συντήρηση οδών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

3,5 ώρες

Μπορντουροψάλιδα

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

3,5 ώρες

Φυσητήρες φύλλων

Δημοτικές υπηρεσίες

3,0 ώρες

Κόφτες άκρων χλοοτάπητα

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

3,0 ώρες

Δισκοπρίονα (χειρός)

Κατασκευές

1,0 ώρα

Δισκοπρίονα (τροχήλατα)

Κατασκευή

2,5 ώρες


Σημείωση! Οι τυπικοί ημερήσιοι χρόνοι έκθεσης που αναφέρονται παραπάνω υπολογίστηκαν σε επιτόπιες δοκιμές υπό αντιπροσωπευτικές συνθήκες. Στο 90% όλων των εφαρμογών υπό διερεύνηση, ο ημερήσιος χρόνος έκθεσης ήταν μικρότερος από τις τιμές του πίνακα. Εκτιμάται ότι το 10% των εφαρμογών υπό διερεύνηση έχει μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναλυθεί η εκάστοτε εργασία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο χρόνος έκθεσης είναι μεγαλύτερος.

Πίνακας 2 - Χρονικές αλληλουχίες

Χρονικές αλληλουχίες των τρόπων λειτουργίας αλυσοπρίονων και άλλων εργαλείων, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της CEN με τίτλο "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery" (Κατευθυντήρια οδηγία για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς που μεταδίδονται στο χέρι βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές μηχανημάτων).

Τύπος μηχανήματος

Ρελαντί

Ονομαστικές στροφές

Μέγιστες στροφές

Πάνω λαβή αλυσοπρίονου

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Επαγγελματικά αλυσοπρίονα < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Επαγγελματικά αλυσοπρίονα > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Χορτοκοπτικά

1/2 T

1/2 T

Θαμνοκοπτικά

1/2 T

1/2 T

Μπορντουροψάλιδα

1/5 T

4/5 T

Φυσητήρες φύλλων

1/7 T

6/7 T

Κόφτες άκρων χλοοτάπητα

1/2 T

1/2 T

Δισκοπρίονα (χειρός)

1/7 T

6/7 T

Δισκοπρίονα (τροχήλατα)

1/7 T

6/7 T