Υπολογισμός κραδασμών

Για να υπολογίσετε την πρότυπη τιμή ημερήσιας έκθεσης 8 ωρών A(8), προσθέστε τα προϊόντα που έχετε και τις ώρες χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων, της συντήρησης, της πλήρωσης των ρεζερβουάρ, κ.λπ.

Άθροισμα ημερήσιας έκθεσης σε δονήσεις m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Ημερήσια έκθεση σε δονήσεις χαμηλότερη από την ημερήσια τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης. Δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα μείωσης της έκθεσης.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Ημερήσια έκθεση σε δονήσεις πάνω από την ημερήσια τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης. Για το χειριστή, αυξημένη επικινδυνότητα ανάπτυξης παθήσεων που σχετίζονται με τις δονήσεις. Για κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε δονήσεις, ανατρέξτε στις συστάσεις της Husqvarna και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/44/ΕΚ.
A(8) > 5.0 m/s²
Η ημερήσια έκθεση σε δονήσεις υπερβαίνει την ημερήσια οριακή τιμή έκθεσης. Θα πρέπει να μειώσετε τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σας ή/και να χρησιμοποιείτε μηχανήματα με χαμηλότερο ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων.