Điều khoản sử dụng

Husqvarna trân trọng mối quan tâm của bạn đối với công ty và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu và khuyến khích bạn đọc cẩn thận những Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Website. Bằng cách sử dụng Website, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản đó.

Tổng quát

Website này, và các website phụ kèm theo (sau đây gọi chung là “Website”) được Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH hoặc or các công ty cùng tập đoàn, công ty con hoặc văn phòng chi nhánh của nó (gọi chung là HUSQVARNA) xuất bản và duy trì hoạt động. Việc bạn sử dụng Website tuân theo hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa bạn và HUSQVARNA (sau đây gọi là “Hợp đồng”). Dưới đây là các điều khoản của Hợp đồng (sau đây gọi là “Điều khoản”). Bằng cách sử dụng Website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và tất cả các tài liệu liên quan. Việc bạn đọc một cách cẩn thận là rất quan trọng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản và tất cả các tài liệu liên quan, bạn không được phép sử dụng Website.

Cấp phép

Theo Điều khoản đặt ra trong Hợp đồng này, HUSQVARNA cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập, sử dụng và hiển thị Website này và tài liệu trên đó. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố ý làm gián đoạn hoạt động của Website theo bất kỳ hình thức nào.

HUSQVARNA chỉ cho phép bạn xem và tải về thông tin (sau đây gọi là "Tài liệu") trên Website để phục vụ cho việc sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại của bạn, trừ các trường hợp khác được nêu rõ ràng trong Phòng tin tức Phương tiện Truyền Thông Xã hội Husqvarna. Sự cho phép này không phải là việc chuyển quyền sở hữu đối với Tài liệu và các bản sao của Tài liệu và tuân theo những giới hạn sau: 1) trên tất cả các bản sao của Tài liệu tải xuống, bạn phải giữ lại tất cả thông báo về bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác nằm trong Tài liệu; 2) bạn không được điều chỉnh Tài liệu theo bất kỳ cách nào hoặc sao chép hay hiển thị, trình bày công khai hoặc phân phối hay sử dụng theo cách khác hoặc tuyên truyền Tài liệu vì bất kỳ mục đích công khai hay thương mại nào; và 3) bạn không được truyền Tài liệu cho bất kỳ người nào khác trừ khi bạn thông báo cho họ, và họ đồng ý chấp nhận, những nghĩa vụ phát sinh từ những Điều khoản này. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả những giới hạn bổ sung được đăng trên Website vì đôi khi, chúng có thể được cập nhật.

Những đảm bảo của người dùng

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng Website theo những Điều khoản này, bao gồm các điều luật và điều khoản trong Hợp đồng này và tuân theo tất cả các chính sách và quy định trong hiện tại hoặc tương lai của Website. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Website để: (a) truyền bá thư rác hoặc các nội dung giao tiếp tự nguyện; (b) giả danh HUSQVARNA hoặc một người khác hoặc cho phép bên thứ ba giả danh bạn; (c) giả mạo tiêu đề hoặc thay đổi mã nhận diện để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền bá qua Website; (d) xuyên tác sự liên kết của bạn với một cá nhân hay thực thể; (e) hành động theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng Website của người dùng khác; (f) tham gia các hoạt động vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào, (g) đăng hoặc truyền bá bất kỳ tài liệu nào vi phạm hay xâm phạm các quyền của người khác theo bất kỳ cách nào hoặc tài liệu mang tính bất hợp pháp, xỉ nhục, thô thiển hoặc đáng chê trách hay có chứa bất kỳ thông tin quảng cáo hay mời chào nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc (h) thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác trừ khi được họ cho phép cụ thể.

Purchase information

Husqvarna ürünleri tüm dünyada yalnızca yetkili Husqvarna bayileri tarafından satılmaktadır. Bu noktaların dışındaki yerlerden satın alınan ürünlerle ilgili satın alınan ürünün orjinal olup olmaması da dahil olmak üzere tüm risk satın alan kişiye aittir. Size en yakın yetkili Husqvarna bayisine buradan ulaşabilirsiniz: Bayi bulucu.

Sự riêng tư

Thông tin về quy chế riêng tư và việc thu thập, xử lý thông tin cá nhân của HUSQVARNA có thể tìm thấy trong Chính sách Riêng tư của HUSQVARNA. Bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư của HUSQVARNA.

Những thay đổi

HUSQVARNA bảo lưu quyền, thay đổi điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung trong Hợp đồng này theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Những thay đổi trong Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp đồng này được đăng sẽ được coi là sự chấp nhận với những thay đổi đó.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm, nhưng không giới hạn quyền tác giả, sáng chế, bí quyết, thông tin bảo mật, cơ sở dữ liệu, và các quyền về nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng, có hoặc không đăng ký) trong Website đều được trao cho HUSQVARNA hoặc các nhà cấp phép của HUSQVARNA. Tất cả danh tiếng và quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc sử dụng những quyền sở hữu trí tuệ này được trao cho HUSQVARNA sẽ có hiệu lực đối với HUSQVARNA.

Website này, bao gồm tất cả các Tài liệu, đều có bản quyền và được bảo vệ bởi các điều luật và điều khoản trong hiệp ước về bản quyền quốc tế. Bạn đồng ý tuân theo mọi điều luật về bản quyền quốc tế khi sử dụng Website này, bao gồm tất cả các Tài liệu, và ngăn chặn bất kỳ hành động sao chép Tài liệu trái phép nào. HUSQVARNA không cấp cho bạn bất kỳ quyền gì rõ ràng hay ngụ ý về bất kỳ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, quyền tác giả hoặc bí mật kinh doanh.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không, và không có bất kỳ quy định nào trong những Điều khoản này cho bạn quyền sử dụng nhãn hiệu HUSQVARNA, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, lô-gô, tên miền hay các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của HUSQVARNA ngoại trừ trường hợp được nêu rõ ràng trong Danh sách Nhãn hiệu Thương mại của HUSQVARNA.

Xin lưu ý mọi thông tin, gợi ý, ý tưởng hoặc các nội dung được gửi đi một cách tự nguyện sẽ được coi là không bí mật và không có quyền sở hữu. Bằng cách gửi bất kỳ thông tin hay tài liệu nào, trừ thông tin trong Tuyên bố Thông tin Sáng chế mô tả trong Chính sách của Husqvarna về Xem xét Ý tưởng Tự nguyện, bạn cấp cho HUSQVARNA giấy phép không giới hạn, miễn phí, không thể hủy ngang và mang tính toàn cầu để sử dụng, sao chép, hiển thị, trình bày, điều chỉnh, truyền tải và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó, và bạn cũng đồng ý rằng HUSQVARNA có quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích gì. Để có thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách của Husqvarna về Xem xét Ý tưởng Tự nguyện.

Phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào có thể được cung cấp để tải xuống từ website này (sau đây gọi là “Phần mềm”) đều là những công trình có bản quyền của HUSQVARNA và/hoặc nhà cung cấp của HUSQVARNA.

Việc sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản trong hợp đồng cấp phép cho người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc nằm trong Phần mềm (sau đây gọi là “Hợp đồng Cấp phép”). Phần mềm chỉ được cung cấp để người dùng cuối tải xuống và sử dụng, ngoại trừ các trường hợp khác được nêu trong Hợp đồng Cấp phép. Mọi việc sao chép hay phân phối lại Phần mềm không tuân theo Hợp đồng Cấp phép đều có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

KHÔNG NHỮNG THẾ, VIỆC SAO CHÉP PHẦN MỀM VÀO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM TUYỆT ĐỐI.

PHẦN MỀM NẾU ĐƯỢC BẢO ĐẢM THÌ CHỈ BẢO ĐẢM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP. TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM TRONG HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP, BẰNG VĂN BẢN NÀY, HUSQVARNA TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ NHỮNG BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM CỤ THỂ.

Các website khác

Vì sự thuận tiện của bạn, Website có thể bao gồm các liên kết tới những website khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, xuất bản và duy trì hoạt động. HUSQVARNA không chịu trách nhiệm theo dõi hoặc đánh giá Nội dung trên Website của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay tin cậy của những website bên thứ ba đó.

Liên kết bên ngoài tới Website

Tất cả những liên kết tới Website phải được HUSQVARNA phê duyệt bằng văn bản, trừ trường hợp HUSQVARNA chấp nhận các liên kết trong đó: (i) chỉ có văn bản và chỉ chứa tên "HUSQVARNA" mà không chứa bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền nào của HUSQVARNA hoặc nhà cấp phép của HUSQVARNA; (ii) chỉ "trỏ" vào www.husqvarna.com và không “trỏ” vào các trang sâu hơn; (iii) khi được người dùng kích hoạt, sẽ hiển thị trang đó trên toàn màn hình trong một cửa sổ trình duyệt có thể vận hành và điều hướng đầy đủ và không phải trong một "khung" trên website được liên kết; và (iv) hình thức, vị trí và các khía cạnh khác của liên kết không bóp méo diện mạo của một thực thể hay hoạt động hay sản phẩm có liên quan hoặc do HUSQVARNA tài trợ hay làm ảnh hưởng hoặc pha loãng danh tiếng của tên và các nhãn hiệu hàng hóa của HUSQVARNA hoặc các công ty liên kết của HUSQVARNA. HUSQVARNA bảo lưu quyền chấm dứt sự chấp thuận này đối với các liên kết vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của riêng mình.

Loại trừ đảm bảo ngụ ý

Mặc dù đã hết sức cẩn thận trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Website này và đảm bảo hoạt động liên tục của nó, nhưng HUSQVARNA không chịu trách nhiệm gì. CÁC TÀI LIỆU CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ CÓ LỖI IN ẤN. HUSQVARNA KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC HAY HOÀN CHỈNH CỦA TÀI LIỆU HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HAY THÔNG TIN NÀO KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ HOẶC PHÂN PHỐI QUA WEBSITE. BẠN XÁC NHẬN BẠN SẼ TỰ GÁNH CHỊU MỌI RỦI RO NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ SỰ TIN CẬY NÀO ĐỐI VỚI NHỮNG Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN, TUYÊN BỐ, BIÊN BẢN GHI NHỚ, HOẶC THÔNG TIN NHƯ VẬY. TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CÁCH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ". HUSQVARNA TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ , SỰ KHÔNG VI PHẠM, HOẶC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE NÀY HAY NỘI DUNG CỦA NÓ. HUSQVARNA KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO VỀ SỰ AN TOÀN CỦA WEBSITE NÀY. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC GỬI ĐỀU CÓ THỂ BỊ CHẶN. HUSQVARNA KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE HOẶC CÁC MÁY CHỦ CUNG CẤP WEBSITE NÀY HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ DO HUSQVARNA GỬI ĐI KHÔNG CHỨA VIRUT HOẶC CÁC YẾU TỐ GÂY HẠI KHÁC. TẤT CẢ NHỮNG TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC LOẠI BỎ TRỪ KHI LUẬT PHÁP NGHIÊM CẤM SỰ LOẠI BỎ ĐÓ. SỰ LOẠI BỎ NÀY ĐỐI VỚI CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý CŨNG ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ WEBSITE BÊN THỨ BA NÀO.

Thông tin xuất bản trên website có thể chứa các nội dung tham khảo hoặc tham khảo chéo tới các sản phẩm, dịch vụ…của HUSQVARNA mà không được công bố hoặc cung cấp ở quốc gia bạn. Tính chính xác của những thông tin này không thể đảm bảo được, chủ yếu là vì chúng phụ thuộc vào những thay đổi, các yêu cầu cụ thể hoặc khả năng cung ứng và những nội dung tham khảo đó không ngụ ý nói rằng HUSQVARNA có ý định công bố những sản phẩm, dịch vụ... đó ở quốc gia bạn. Hãy liên hệ với đại lý địa phương bạn để biết đầy đủ chi tiết về những sản phẩm, dịch vụ… có thể được cung cấp cho bạn và để đặt hàng. HUSQVARNA bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm và/hoặc thu hồi bất kỳ sản phẩm, dịch vụ… nào theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HUSQVARNA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GÌ MANG TÍNH CHẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HAY TÌNH CỜ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG THIẾT HẠI DO THUA LỖ KINH DOANH, MẤT MÁT HỢP ĐỒNG, DOANH THU, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DO GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) LÀ KẾT QUẢ CỦA, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ HAY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY,CHO DÙ HUSQVARNA ĐÃ ĐƯỢC BIẾT NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA. NGOÀI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG VĂN BẢN NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HUSQVARNA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, THIẾU XÓT HOẶC KHIẾM KHUYẾT HAY SỰ KHÔNG KỊP THỜI HOẶC KHÔNG XÁC THỰC CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRONG WEBSITE NÀY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY CŨNG SẼ ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ WEBSITE BÊN THỨ BA NÀO.

Tuyên bố về Quyền phán quyết

Website này được HUSQVARNA kiểm soát, vận hành và quản trị từ các văn phòng của HUSQVARNA ở Thụy Điển. HUSQVARNA không tuyên bố rằng các tài liệu trên Website này là phù hợp hay có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác bên ngoài Thụy Điển. Truy cập Website từ các lãnh thổ nơi nội dung của Website không hợp pháp là việc bị nghiêm cấm. Nếu bạn truy cập Website này từ những địa điểm bên ngoài Thụy Điển, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều luật ở địa phương. Luật pháp Vương quốc Thụy Điểm sẽ kiểm soát Hợp đồng này, mà không tạo hiệu lực cho bất kỳ mâu thuẫn nào của nó với các điều khoản pháp luật. Tòa án Quận Stockholm sẽ có quyền phán quyết trước tiến đối với bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh từ Hợp đồng này.