Diamantklingor – vanliga frågor och felsökning.

Den här guiden är tänkt att hjälpa dig hitta, identifiera och lösa problem som kan uppstå i samband med diamantklingor.

De flesta problem beror på:

  • att den klinga som används inte passar för jobbet.
  • att klingan används på fel sätt
  • fel på utrustningen

Klicka på ett av symptomen nedan för att se orsak och möjlig åtgärd

Symptom Orsak Lösning

Det uppstår ¨undersågning” när stålplattan slits snabbare än diamantsegmentet, särskilt i skarvarna mellan segmenten och stålplattan.

Klingan används på en såg som är felaktigt justerad. Åtgärda sågens justering.
Klingan är för hård i förhållande till det material som kapas, vilket orsakar onödiga påfrestningar på stålplattan. Kontrollera att bladet passar för det material som ska kapas (se tabellen eller fråga din distributör).
Om godset rubbas kan det leda till att klingan deformeras eller böjs. Håll godset ordentligt när du sågar.
Användning av flänsar som är för små eller som inte har samma diameter orsakar ojämnt tryck på stålplattan. Kontrollera att flänsarna har rätt storlek och samma diameter.
Klingan sitter inte ordentligt på spindeln och deformeras när flänsarna dras åt. Håll klingan på spindeln tills den yttre flänsen och muttern har dragits åt ordentligt.
Klingan används med fel rotationshastighet. Kontrollera att spindeln roterar med rätt hastighet med en varvtalsräknare. Den här åtgärden är extra viktig för betongsågar.
Stålplattan värms upp på grund av friktion som beror på för snabb eller ojämn förslitning av kanten. Använd en klinga med större frigång i sidled eller med specifikationer som passar materialet bättre.
Symptom Orsak Lösning
Den här situationen orsakas av att klingan slipas av mycket abrasiva material under sågningen. Problemet uppstår oftast i samband med material som innehåller mycket sand (se avsnittet ”Lossnade segment”). Det abrasiva slammet måste spridas över en större yta, bort från segmentets kritiska zon. Ofta räcker det med att använda skyddssegment på stålplattan som skyddar de områden som hela tiden är utsatta för slipverkan. Även om de är effektiva i de flesta fall ger de här segmenten inte ett heltäckande skydd. Använd ett större vattenflöde för att avlägsna slammet.
Om en golvsåg används för att i ett pass skära genom mer än materialet totala tjocklek försvinner kylvattnet från skärlinjen, vilket gör att klingan överhettas. Justera skärdjupet så att ett par millimeter av materialet inte sågas. På så sätt hålls kylvattnet kvar i spåret.
Symptom Orsak Lösning
Segmenten slits bara på ena sidan, vilket ger ojämn frigång i sidled. Den här förslitningen orsakas i allmänhet av dålig inriktning av klingan eller otillräcklig kylning på klingans ena eller andra sida. Kontrollera sågens justering. Rengör kylningsanordningen och kontrollera att flänsens framkant är korrekt kyld. Kontrollera att pumpen matar fram tillräckligt mycket vatten kontinuerligt. (Se avsnittet ”Onormal förslitning” nedan.)
Klingan har tappat den cirkulära formen på grund av förslitning som beror på skadade lager, sliten spindel, smutsiga eller skadade flänsar eller att klingan har kärvat onormalt mycket. (Se avsnittet ”Onormal förslitning” nedan.) Ersätt lagren eller den nedslitna spindeln vid behov. Ta inte bort pivåstiften som följer med flänsarna.
Symptom Orsak Lösning
Klingan som används passar inte för det abrasiva materialet som ska kapas (t.ex. en kakelklinga som används på ett betongblock). Se tabellen för val av klinga eller kontakta distributören för mer information om korrekta specifikationer.
Kylningen av klingan är inte tillräcklig. Det här problemet uppstår ofta på grund av onormalt stor förslitning i mitten av segmentet. (Obs! I de två fall som nämns ovan sticker diamanterna oftast ut mycket skarpt.) Rengör kylsystemet. Kontrollera att vattenpumpen fungerar som den ska.
Förslitningen ökar om klingan inte är riktigt cirkelrund. Detta kan bero på dåliga lager, sliten spindel eller att du använder en klinga som är för hård i relation till det material som kapas. Kontrollera lagren och spindeln. Om de är slitna ska de ersättas innan du monterar en ny klinga.
Uteffekten är otillräcklig eftersom V-remmarna inte är ordentligt spända, eftersom den elektriska spänningen är för låg eller eftersom hastigheten är felaktig. Spänn remmarna korrekt. Byt ut remmar som är slitna. Kontrollera spänningen i kraftförsörjningen. Använd en korrekt dimensionerad kraftkälla.
Skärhastigheten är för hög. Minska frammatningshastigheten.
Klingan står inte vinkelrätt mot det material som ska kapas. Kontrollera klingans hastighet och flänsarna så att klingan och maskinen är korrekt justerade.
Spindeln roterar för långsamt. Kontrollera drivspindelns hastighet. Byt utrustning om det behövs eller ändra rotationshastigheten.
Symptom Orsak Lösning
Klingan är för hård i relation till det material som ska kapas. Använd korrekt klinga med mjukare bindning.
Skärtrycket är för högt eller så har klingan fastnat eller deformerats i skäret, vilket kan böja eller sträcka klingans stålplatta. Om stålplattan är utsatt för starka krafter och materialutmattning finns det en risk för att stålplattan spricker. Operatören måste använda ett stabilt och jämnt tryck som gör att verktyget tränger igenom materialet. Operatören måste se till så att klingan inte böjs eller fastnar i spåret.
En sprucken centrumdel kan bli följden av överhettning. Överhettning orsakas av otillräcklig vattenmatning eller felaktigt användande av en klinga som är avsedd för torrkapning. Använd tillräckligt mycket vatten för avkylning av diamantklingor för våtkapning (t.ex. 7–18 liter/minut för golvsågar). Se till att tillräckligt mycket luft cirkulerar kring diamantklingorna när du torrkapar så att verktyget inte riskerar att överhettas.
För hög rotationshastighet. Kontrollera maskinens rotationshastighet. Byt vid behov utrustning eller klinga.
Symptom Orsak Lösning

Behöver du reparera en klinga? Det går att ersätta en eller två diamantsegment som har lossnat under förutsättning att plattan inte är sprucken eller mycket sliten. Om flera segment saknas eller om klingan har förbrukat mer än hälften av sin livslängd, är det knappast värt investeringen att reparera diamantklingan. Kontrollera att det inte finns några andra mekaniska problem innan du ersätter klingan.

Materialet rubbas under kapning, vilket deformerar eller nyper segmenten så att de går sönder. Säkra materialet ordentligt vid kapning.
Klingan är för hård för det material som ska bearbetas, vilket ger onormal polering som i sin tur sliter loss segment eller orsakar utmattning. Använd en klinga med mjukare bindning. Se tabellerna över klingspecifikationer.
När de är utslitna ger flänsarna inte tillräckligt med stöd, vilket gör att klingan löper snett. Ersätt de båda flänsarna.
En klinga som beskriver en ellipsformad rotationsbana (på grund av sliten spindel eller dåliga lager) gör att segmenten lossnar. Ersätt den utslitna spindeln och/eller lagren.
Segment som lossnar på grund av överhettning. Överhettning kan kännas igen på att stålplattan får en blåaktig färg, oftast på de ställen där det saknas segment. Kontrollera att kylsystemet inte har blockerats. Testa pumpen. Om du använder torrkapning kan du behöva minska spårdjupet. Du kan också behöva låta klingan rotera fritt i luften efter ett par minuters sågning så att den svalnar.
Segmentet har utsatts för stötar när maskinen har flyttats, eller när det kommer i kontakt med materialet. Hantera klingan varsamt under transport. Sätt ned klingan försiktigt mot materialet.
Symptom Orsak Lösning
Klingan är för hård i relation till det material som ska kapas. Använd en klinga med mjukare bindning. Justera skärhastigheten.
Skärhastigheten är för hög. Minska frammatningshastigheten.
Symptom Orsak Lösning
Bindningen är för hård i relation till det material som ska bearbetas. En hård bindning håller kvar diamanterna trots att de börjar slitas ned, och det gör klingan trubbigare. Istället för att skära börjar klingan hamra mot materialet, vilket gör att den till slut deformeras. Använd en mjukare bindning som slits lättare, så att de avjämnade diamanterna lossnar och nya skarpa partiklar kommer fram till ytan.
Om spindellagren börjar bli slitna kommer spindeln och slagstycket att rotera excentriskt, vilket gör att klingan tappar sin cirkulära form. Problemet uppstår oftast med betongsågar om lagren inte har smörjts tillräckligt. Byt ut lagren. I vissa fall kan det vara nödvändigt att också byta ut spindeln om den är sliten eller om den inte längre är korrekt justerad.
Symptom Orsak Lösning
Tillräckligt kylvatten har inte fördelats på rätt sätt. Kontrollera att vattenvolymen räcker till och att kylsystemet inte är blockerat. Använd torrkapningsklingor för grunda skär endast (2 till 5 cm djup) eller för bearbetning i flera pass. Låt klingan rotera fritt var 10:e till 15:e sekund så att den kyls av luft.
Felaktig specifikation för det material som ska kapas. Mer information om rätt specifikation finns i tabellen över klingor.
Skärhastigheten är för hög. Minska frammatningshastigheten.
Symptom Orsak Lösning

Om hålet är inte för elliptiskt kan du returnera klingan till fabriken för reparation.

Spindeln är kraftigt nedsliten eftersom klingan är dåligt monterad. Kontrollera att klingan är korrekt monterad på spindeln innan du drar åt flänsarna.
Om flänsarna inte är åtdragna kommer klingan att rotera kring spindeln. Dra alltid åt muttern på spindeln med en nyckel. Det räcker inte med att bara dra åt den för hand. Använd alltid sexkantsmuttrar och aldrig vingmuttrar.
Spindelns flänsar är nedslitna och ger inte klingan det stöd som krävs. Kontrollera flänsarnas och spindelns nedslitning. Förslitningen av de bägge flänsarna får inte vara kraftigare än vad som rekommenderas av tillverkaren. Byt ut nedslitna delar.
Symptom Orsak Lösning
Klingan är för hård för det material som ska skäras (till exempel används en klinga för block eller en universalklinga på hårt tegel under en längre period, eller så används en asfaltsklinga på armerad betong). Se tabellen med klingspecifikationer eller kontakta distributören eller tillverkaren som kan hjälpa dig att välja rätt klinga för det material du ska arbeta med.
Uteffekten är inte tillräcklig för att klingan ska kunna skära ordentligt (remmen för lös, fel spänning eller otillräcklig motor). Kontrollera remmarna, spänningen och motorns uteffekt.
Klingsegmenten tycks ha livslängd kvar, men klingan skär inte. Skär ett abrasivt material så att diamantytan föryngras. Den här lösningen kan behöva tillämpas då och då. Om klingan blir slö mycket ofta betyder det antagligen att klingan är för hård för det material som ska skäras.
Klingsegmenten tycks ha livslängd kvar, men klingan skär inte. Segmenten i en klinga med hårdare bindning för abrasiva material kräver bindning av annat material än diamant längst ned på diamantsegmentet så att verktyget får bättre vidhäftning mot stålplattan. Nedslitning av klingan till det här tillståndet betraktas som normal förslitning. Klingan måste bytas ut.
Verktyget blir slött på grund av för hög rotationshastighet. Kontrollera att du följer specifikationerna och klingans diameter i förhållande till maskinen.
Verktyget blir slött på grund av onormalt tryck av klingan mot det material som ska skäras. Kontrollera att klingans tryck mot materialet är tillräckligt för att klingan ska skärpas på ett naturligt sätt, men inte onormalt högt.