REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUSQVARNA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży sprzętu marki Husqvarna za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.husqvarna.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Dilerem Husqvarna a Nabywcą.

2. Prowadzącym Sklep jest spółka pod firmą Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa, jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000247636, NIP: 524-25-60-627.

3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami sprzętu a Dilerami Husqvarna.

4. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego: www.husqvarna.pl

5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Dilera Husqvarna za pośrednictwem sklepu internetowego: www.husqvarna.pl

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym: www.husqvarna.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

7. Przez Dilera Husqvarna należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży produktów zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.husqvarna.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą. takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.

8. Przez Gwaranta należy rozumieć firmę Husqvarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

9. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.

10. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Dilera Husqvarna z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

11. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

13. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Dilera Husqvarna.

§ 2 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.husqvarna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

2. Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez Dilera Husqvarna przeglądu przedsprzedażnego. Nie stanowi to podstawy dla Nabywcy do formułowania względem Dilera Husqvarna bądź Gwaranta roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

3. Ceny podane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Diler Husqvarna ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą sklepu służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Odśwież zawartość koszyka".

3. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

4. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone zieloną gwiazdką oraz wybrać z dostępnej listy Dilera Husqvarna odpowiedzialnego za realizacje zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zakup wybranych produktów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 4 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. W przypadku zamówień o wartości do 1.000 zł brutto koszty dostawy w kwocie 60 zł brutto obciążają w całości Nabywcę.

2. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł brutto są realizowane na koszt Sprzedawcy.

3. Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy Nabywcą a wybranym Dilerem Husqvarna po złożeniu przez Nabywcę zamówienia.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia nabywca otrzyma maila potwierdzającego jego złożenie.

2. Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Diler Husqvarna skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w § 4 pkt. 3.

3. W przypadku gdy Diler Husqvarna nie skontaktuje się z Nabywcą w sposób określony w pkt. 2, Nabywca powinien skontaktować się z centralą Sprzedawcy pod nr telefonu 22 330 96 00, lub adresem mailowym: sklep@husqvarna.pl

4. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty jego złożenia.

5. Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest przez wybranego Dilera Husqvarna i obejmuje dokonanie przeglądu przedsprzedażnego zamówionych urządzeń oraz przeszkolenie Nabywcy w zakresie ich obsługi.

6. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu: - braku towaru u lokalnego Dilera Husqvarna w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, - konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), - z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Prowadzącego Sklep).

7. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

8. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy)

9. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany Dilerowi Husqvarna przez Nabywcę.

10. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez Dilera Husqvarna towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

11. Wskazane w pkt. 10 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a wynikających z konieczności dokonania przeglądu przedsprzedażnego zamówionych towarów.,

§ 6 GWARANCJA

1. Wszystkie towary marki Husqvarna zakupione z wykorzystaniem sklepu internetowego www.husqvarna.pl są objęte gwarancją Husqvarna.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.

3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Dilerów Husqvarna. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej Husqvarna: www.husqvarna.pl – Profesjonalni Dilerzy

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Nabywca będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.

2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Dilera Husqvarna, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.

3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty dostawy i odesłania towaru.

6. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście ze sklepu Dilera Husqvarna.

8. Diler Husqvarna będący sprzedawcą zwracanego towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Dilera Husqvarna towar.

§ 8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Dilera Husqvarna, u którego towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.

3. Diler Husqvarna zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Diler Husqvarna zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Dilera Husqvarna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - Husqvarna Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. P. Wysockiego 15b, 03-371 Warszawa - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży przez wybranego Dilera Husqvarna, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Husqvarna Poland Sp. z o.o. oraz Dilerów Husqvarna określonych w złożonym zamówieniu.

2. Prowadzący Sklep ani właściwy Diler Husqvarna nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prowadzącym Sklep e-mailem na adres: sklep@husqvarna.com.pl

§ 10 INNE POSTANOWIENIA

1. Prowadzący Sklep dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem biura Husqvarna Poland.

2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z uwagi na zmiany kursów walut, które są od Prowadzącego Sklep niezależne. W takich przypadkach Diler Husqvarna kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu umowy.

3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta (120,2 kB)