Suunnattu kaato

Turvallinen kaato vaatii suurta huolellisuutta ja tarkkuutta. Kaatosuunta määritetään kaatoloven avulla, ja puu kaadetaan kaatosahauksella. Näiden kahden sahauksen väliin jätetään pitopuu, joka ohjaa puun kaatumaan turvallisesti haluttuun kaatosuuntaan.

Kaatolovi

Kaatolovi voidaan tehdä monella eri tavalla. Kaatoloven tekotapa riippuu puiden eri ominaisuuksista, maastosta ja paikallisista perinteistä. Älä sahaa kaatolovea liian syväksi: loven tulee olla korkeintaan 15-20 % puun läpimitasta rinnankorkeudelta mitattuna.

Tavallisimmat kaatolovityypit ovat avoimen kaatoloven kaksi eri versiota (A ja B): suurikulmainen avoin kaatolovi ja käänteinen kaatolovi (Humboldt). Suosittelemme avointa kaatolovea (versio A), koska sitä voidaan käyttää useimmissa tapauksissa ja se on helpoin oppia tekemään.

Suurempikulmainen avoin kaatolovi sopii käytettäväksi erityisesti rinteissä, jossa pitopuun tulee maaston kaltevuuden vuoksi pysyä ehjänä pidempään. Käänteistä kaatolovea käytetään jyrkässä maastossa hyvin suurten puiden sekä helposti sälöilevien puiden kaatoon.

Kaatolovessa on kaksi työvaihetta: ylä- ja alasahaus. Kaatoloven kulma määräytyy valitsemasi menetelmän mukaan, ks. oheiset kuvat. Lovet tulee sahata mahdollisimman lähelle maata, jotta puu kaatuu vakaammin ja on paremmin hallittavissa. Joskus voi olla tarpeen sahata pois puun tyvessä olevat juuret, jotka vaikeuttavat kaatoloven tekoa.

Käytämme tuonnempana tässä oppaassa kaatomenetelmänä avointa kaatolovea.
Click to enlarge Click to enlarge

Kaatosahaus

Kun kaatolovi on tehty, on aika tehdä kaatosahaus kaatoloveen asti. Muista jättää riittävä pitopuu! Kaatosahaus tehdään normaalisti kaatoloven kohdalle tai hieman sen yläpuolelle (ks. oheinen kuva). Kaatosahauksen tekotapaan vaikuttavat rungon paksuus ja terälevyn pituus. Lue lisää erilaisista kaatotekniikoista sivuilta 34-39.

Varmista kaadon turvallisuus käyttämällä kaatorautaa, polkukaatorautaa tai kaatokiilaa. Ne estävät puuta kaatumasta taaksepäin vastakkaiseen suuntaan ja sahanterän juuttumista kaatosahauksessa. Lue lisää kohdasta Kaadon apuvälineet, sivu 41. Tarkista myös, että sahassasi on tarpeeksi polttoainetta. Polttoaineen loppuminen kesken kaadon saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
Click to enlarge Click to enlarge

Pitopuu parantaa kaadon turvallisuutta

Pitopuun avulla varmistetaan kaadon turvallisuus ja tarkkuus. Pitopuu on kaatoloven ja kaatosahauksen väliin jäävä sahaamaton osa, joka toimii saranan tavoin ja joka ohjaa puun kaatumaan haluttuun suuntaan. Pitopuun on oltava kauttaaltaan yhtä paksu, ja sen pituuden tulee olla vähintään 80 % puun halkaisijasta rinnankohdalta mitattuna. Paksuudeltaan pitopuun on oltava 10 % puun halkaisijasta rinnankohdalta mitattuna. Yli 30 cm:n vahvuisissa puissa riittää noin 3 cm:n paksuinen pitopuu. Kaatoloven kulma määrää sen, miten pitkään pitopuu pysyy ehjänä: mitä pienempi kulma on, sitä pikemmin pitopuu murtuu. Erilaiset kaatolovet on kuvattu seuraavassa.