Diamantové kotouče - Časté dotazy a řešení problémů

Tato příručka byla společností Husqvarna připravena proto, aby vám pomohla najít, identifikovat a vyřešit problémy, se kterými se můžete setkat při používání diamantových kotoučů.

Většina problémů vzniká z:

  • používání kotouče, který není vhodný pro práci;
  • nesprávného používání kotouče;
  • závad zařízení.

Klepnutím na příznak zobrazíte příčinu a metodu nápravy.

Příznak Příčina Řešení

Pokud dojde k rychlejšímu opotřebení ocelové desky než diamantového segmentu, zejména ve spoji mezi segmenty a ocelovou deskou, vzniká „zářez“.

Kotouč byl použit s chybně vyrovnanou pilou. Opravte vyrovnání pily.
Kotouč je pro řezaný materiál příliš tvrdý, což způsobuje nadměrné namáhání ocelové desky. Prověřte, zda používáte vhodný kotouč pro řezaný materiál (podívejte se do přiřazovací tabulky nebo se zeptejte distributora).
Prokluzování v materiálu způsobuje deformaci kotouče, který se kroutí nebo ohýbá. Během řezání držte pevně materiál.
Použití přírub, které jsou příliš malé nebo mají jiný průměr, způsobuje nerovnoměrný tlak na ocelovou desku. Zkontrolujte, zda používáte příruby správné velikosti a odpovídajícího průměru.
Kotouč je chybně nasazen na vřeteni a při dotažení přírub se ohýbá. Přidržte kotouč na vřeteni, dokud pevně nedotáhnete vnější přírubu a matici.
Kotouč je používán s chybnými otáčkami. Zkontrolujte pomocí tachometru, zda se vřeteno otáčí správnou rychlostí. Tato podmínka je zvláště důležitá u pil na beton.
Ocelová deska se zahřívá třením způsobeným příliš rychlým nebo nerovnoměrným opotřebením korunky. Použijte kotouč s větší boční vůlí nebo kotouč, který je svými technickými parametry vhodnější pro daný materiál.
Příznak Příčina Řešení
Tato situace je způsobena broušením kotouče velice abrazivními materiály v průběhu řezání. Tento druh opotřebení obvykle způsobují materiály s vysokým obsahem písku (viz část Ztráta segmentu). Abrazivní kal je potřeba rozptýlit do větší oblasti mimo kritickou zónu segmentu. Velmi často stačí používat ochranné segmenty umístěné na ocelové desce, aby bylo možno modifikovat plochy trvale vystavené abrazi. Tyto segmenty neposkytují celkovou ochranu, i když jsou ve většině případů účinné. Použijte silný proud vody k odstranění kalu.
U řezaček spár odtéká při řezání skrze celou tloušťku materiálu chladicí voda z linie řezu a dochází k přehřívání kotouče. Upravte hloubku řezu tak, aby zůstalo několik milimetrů materiálu neproříznutých; tím se chladicí voda zadrží v zářezu.
Příznak Příčina Řešení
Segmenty se opotřebovávají pouze na jedné straně, čímž se zmenšuje boční vůle. Toto opotřebení je většinou způsobeno špatným zarovnáním kotouče nebo nesprávným chlazením na obou stranách kotouče. Zkontrolujte vyrovnání pily. Vyčistěte chladící zařízení a zajistěte správné ochlazování čela příruby. Zkontrolujte, zda čerpadlo dodává vodu pravidelně a v dostatečném množství. (viz část Nadměrné opotřebení)
Kotouč ztratil svůj kulatý tvar kvůli opotřebení způsobenému špatným ložiskem, opotřebeným vřetenem nebo špinavými či poškozenými přírubami nebo dokonce nadměrným zanedbáváním. (viz část Nadměrné opotřebení) Vyměňte ložiska nebo opotřebené vřeteno podle potřeby; neodstraňujte otočné čepy pohonu, pokud byly dodány s přírubami.
Příznak Příčina Řešení
Použitý kotouč není vhodný pro vysoce abrazivní materiál (příklad: kotouč na dlaždice použitý pro betonový blok). Prověřte, zda používáte správný kotouč (podívejte se do přiřazovací tabulky nebo se zeptejte distributora).
Kotouč je nedostatečně chlazený; k tomu často dochází kvůli nadměrnému opotřebení ve středu segmentu. (Poznámka: ve dvou výše uvedených případech jsou diamanty obvykle velice zřetelně vidět.) Vyčistěte chladící systém. Zkontrolujte vodní čerpadlo.
Opotřebení se zrychluje, jestliže kotouč ztratil svůj kulatý tvar; může to být způsobeno vadnými ložisky, opotřebovaným vřetenem nebo kotoučem, který je pro řezaný materiál příliš tvrdý. Zkontrolujte ložiska a vřeteno. Jsou-li opotřebované, vyměňte je před upevněním nového kotouče.
Výstupní výkon je nedostatečný, protože nejsou správně napnuty klínové řemeny, napětí je nedostatečné nebo jsou nesprávné otáčky. Napněte správně řemeny. Vyměňte opotřebené řemeny. Zkontrolujte napětí. Použijte vhodný zdroj napájení.
Příliš vysoká rychlost řezání Snižte rychlost postupu.
Řezný kotouč není postaven kolmo na řezaný materiál. Zajistěte správné zarovnání kotouče a stroje kontrolou otáček vřetene kotouče a přírub.
Vřeteno se otáčí příliš pomalu. Zkontrolujte otáčky vřetene. V případě potřeby vyměňte zařízení nebo upravte otáčky.
Příznak Příčina Řešení
Kotouč je na řezaný materiál příliš tvrdý. Použijte vhodný kotouč s měkčí vazbou.
Při příliš velkém řezacím tlaku nebo při zaseknutí nebo zkroucení kotouče v řezu může dojít k ohnutí ocelové desky kotouče. Pokud je ocelová deska vystavena nadměrnému tlaku a únavě kovového materiálu, může dojít k jejímu prasknutí. Operátor musí nástrojem pronikat do materiálu stabilním, rovnoměrným tlakem a nesmí kroutit nebo tlačit kotouč do řezu.
Prasklý střed může být důsledkem přehřátí. Přehřátí je způsobeno nedostatečným přívodem vody nebo nesprávným používáním kotouče, který je určen pro suché řezání. Používejte dostatečné množství vody na chlazení diamantových kotoučů pro mokré řezání (např. 7-18 l/min. u řezačů spár). Umožněte cirkulaci dostatečného množství vzduchu okolo diamantových kotoučů při suchém řezání, aby nedošlo k přehřátí.
Nadměrné otáčky. Zkontrolujte otáčky stroje; v případě potřeby vyměňte zařízení nebo kotouč.
příznak příčina řešení

Je možné opravovat kotouč? Je možné vyměnit dva nebo tři chybějící diamantové segmenty za předpokladu, že deska není prasklá nebo značně opotřebená. Pokud chybí více segmentů nebo pokud zůstalo pouze 50% životaschopného kotouče, oprava kotouče se nevyplatí. Před výměnou kotouče zjistěte, zda se nevyskytuje jiný mechanický nebo provozní problém.

Materiál při řezání prokluzuje a segmenty se natolik kroutí nebo zasekávají, že dochází k jejich rozlomení. Materiál během řezání dostatečně upevněte.
Kotouč je pro řezaný materiál příliš tvrdý, což způsobuje nadměrné vyleštění a dochází k odlomení segmentů nebo k únavě materiálu. Použijte kotouč s měkčí vazbou. Podívejte se do tabulky s údaji o kotoučích.
Opotřebované příruby neposkytují dostatečnou oporu a kotouč se vychyluje. Vyměňte dvě příruby.
Segmenty se lámou kvůli tomu, že kotouč má oválný tvar (kvůli opotřebovanému vřetenu nebo vadným ložiskům). Vyměňte opotřebené vřeteno nebo ložiska.
Ztráta segmentu způsobená přehřátím. Přehřátí se dá zjistit zmodráním ocelové desky, obvykle omezeným na místo chybějícího segmentu. Zkontrolujte, zda není zanesený chladicí systém. Vyzkoušejte čerpadlo. V případě řezání za sucha bude možná nezbytné snížit hloubku řezu a po několika minutách nechat kotouč volně otáčet a ochladit vzduchem.
Segment obdržel údery při otáčení ve stroji nebo při kontaktu s materiálem. Dejte pozor na potlučení kotouče během přepravy; kotouč musí přicházet do kontaktu s materiálem jemně.
Příznak Příčina Řešení
Kotouč je na řezaný materiál příliš tvrdý. Použijte kotouč s měkčí vazbou. Upravte otáčky.
Příliš vysoká rychlost řezání Snižte rychlost postupu.
Příznak Příčina Řešení
Vazba je příliš tvrdá pro řezaný materiál. Tvrdá vazba udržuje diamanty, které se začínají zaoblovat, a tím dochází k vyhlazování kotouče. Místo řezání začne kotouč do materiálu bušit a ztrácí kulatý tvar. Použijte měkčí vazbu. Bude docházet k rovnoměrnějšímu opotřebení, vyhlazené diamanty se budou zasouvat a nové ostré hrany budou vystupovat.
Pokud jsou ložiska vřetene opotřebována, vřeteno a jádro se budou otáčet excentricky, díky čemuž kotouč ztratí svůj kruhový tvar. Tento problém se bude vyskytovat častěji u pil na beton, pokud se bude zapomínat na nezbytná mazání ložisek. Nasaďte nová ložiska. V některých případech bude možná potřeba vyměnit vřeteno (je-li opotřebované nebo již není správně vyrovnané).
Příznak Příčina Řešení
Nedochází k adekvátnímu rozptylu chladicí vody. Zkontrolujte, zda čerpadlo dodává vodu v dostatečném množství a zda není zanesený chladicí systém. Suché kotouče používejte pouze pro mělké řezy (hloubka 2 a 5 cm) nebo pro řezání na několik pokusů. Nechte kotouč volně otáčet každých 10 až 15 sekund, aby se ochlazoval vzduchem.
Chybná specifikace pro řezaný materiál Podívejte se do tabulky s údaji o kotoučích.
Příliš vysoká rychlost řezání Snižte rychlost postupu.
Příznak Příčina Řešení

Pokud oválný tvar kotouče není příliš přehnaný, vraťte kotouč zpět výrobci kvůli možné opravě.

Vřeteno je značně opotřebováno kvůli špatnému uchycení kotouče. Vždy zkontrolujte před dotažením přírub, že je kotouč správně nasazen.
Nejsou-li příruby dotažené, kotouč se protáčí kolem vřetene. Matici na vřeteni dotahujte vždy klíčem, nikoli pouze rukou. Vždy používejte šestihranné matice a nikdy křídlaté.
Příruby nebo vřeteno jsou opotřebované a neposkytují kotouči dostatečnou oporu. Zkontrolujte opotřebení přírub a vřetene. Opotřebení přírub nesmí přesahovat doporučení výrobce. Vyměňte opotřebené části.
Příznak Příčina Řešení
Kotouč je pro řezaný materiál příliš tvrdý (např. je použit kotouč pro bloky nebo univerzální kotouč pro dlouhé řezání tvrdé cihly; kotouč na asfalt je použit pro řezání železobetonu). Prověřte, zda používáte vhodný kotouč pro řezaný materiál (podívejte se do přiřazovací tabulky nebo se zeptejte distributora).
Výstupní výkon nedostačuje k tomu, aby kotouč správně řezal (řemeny jsou příliš prověšené, nedostatečné napětí a výkon motoru). Zkontrolujte řemeny, napětí a výstupní výkon motoru.
Segmenty kotouče vypadají ještě v pořádku, ale kotouč neřeže. Řežte abrazivní materiál, dokud se diamanty opět nedostanou na povrch. Toto opatření může být čas od času nezbytné; pokud se však kotouč tupí příliš často, pravděpodobně je kotouč pro řezaný materiál příliš tvrdý.
Segmenty kotouče vypadají ještě v pořádku, ale kotouč neřeže. Segmenty kotouče s tvrdší vazbou určené pro abrazivní materiály potřebují u základny diamantového segmentu nediamantovou opěru, aby bylo dosaženo lepší přilnavosti k ocelové desce. Opotřebení kotouče do tohoto stavu je považováno za normální opotřebení. Kotouč je tedy nutné vyměnit.
Nástroj se vyhlazuje kvůli příliš vysokým otáčkám. Vyberte kotouč, jehož vlastnosti a průměr odpovídají stroji.
Nástroj se vyhlazuje kvůli nadměrnému tlaku kotouče na řezaný materiál. Tlak kotouče na materiál musí umožňovat přirozené ostření kotouče bez vyvinutí nadměrné síly.